AKTS - İş Yaşamı için Temel İngilizce I

İş Yaşamı için Temel İngilizce I (ENG321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Yaşamı için Temel İngilizce I ENG321 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG221
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders ENG221 ve ENG222 derslerinin devamı niteliğinde olup amacı Türkçe bölümlerde eğitim gören öğrencilere mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında iletişim becerilerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak dil becerileri kazandırmaktır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtilen A2+ (Temel Kullanıcı) düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişimde, özellikle anlama konusunda başarılı olabilmelerine yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ENG321 öğrencileri dönem sonunda şu davranışları gösterebilirler:
  • Dinleme: • iş yaşamı ile ilgili kısa metinler ve konuşmalar dinleyerek: • temel konuları anlayabilir, • basit sözcük, sözcük grupları ve terimleri tanıyabilir ve gereğini yapabilirler.
  • Okuma: • iş yaşamı ile ilgili yazılı metinleri okuyup ana fikirleri kavrayabilir, • iş yaşamı ile ilgili çeşitli konularda gerekli kaynak araştırması yaparak bilgi edinebilir, • e-posta metinlerini, iş ortamı, iş ortamında karşılaşılan sorunlar, ürün ve markalar ile ilgili metinleri okuyup anlayabilir ve gereğini yapabilirler.
  • Konuşma: • kısa diyaloglar yaparak kişisel mesleki bilgiler ve iletişim bilgilerini paylaşabilir, • iş yaşamı ile ilgili basit telefon görüşmeleri yapabilir, • çeşitli konularda ilgili kişilerle iletişim kurabilir ve gerektiğinde öneri sunabilir, • iş yaşamı ile ilgili kısa sohbetlere katılabilir, • çalışma ortamı ve insanlar hakkında kısa konuşmalar yapabilirler.
  • Yazma: • e-posta aracılığı ile: • özgeçmiş ve niyet mektubu yazabilir, • alınan ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet mektubu yazabilir, • müşterilerin taleplerine göre uygun mekan seçenekleri sunabilirler.
Dersin İçeriği Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Ders Tanıtım Kitapçığı
2 ÜNİTE 1: INTRODUCTIONS Ders kitabı: s:6-9
3 ÜNİTE 1: INTRODUCTIONS Ders kitabı: s:12-13
4 ÜNİTE 2: WORK AND LEISURE Ders kitabı: s:14-16
5 ÜNİTE 2: WORK AND LEISURE Ders kitabı: s:19-21
6 ÜNİTE 3: PROBLEMS Ders kitabı: s:22-26
7 ÜNİTE 3: PROBLEMS Ders kitabı: s:27-30
8 ÜNİTE 4: TRAVEL Ders kitabı: s:36-38 Ders Kitabı s: 32-35 A REVISION
9 ÜNİTE 4: TRAVEL Ders kitabı: s:40-43
10 ÜNİTE 5: FOOD AND ENTERTAINING Ders kitabı: s:44-47
11 ÜNİTE 5: FOOD AND ENTERTAINING Ders kitabı: s:48-51
12 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Ders kitabı: s:52-55
13 ÜNİTE 6: BUYING AND SELLING Ders kitabı: s:56-59
14 REVISION B Ders kitabı: s: 62-65 B
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Market Leader Elementary A2 David Cotton, David Falvey, Simon Kent (Pearson)
Diğer Kaynaklar 2. MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanmış ek materyaller.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme.
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme.
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme.
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme.
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme.
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme.
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme.
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme.
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 75