AKTS - Antropoloji

Antropoloji (CHL104) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Antropoloji CHL104 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı antropolojinin temel kavram ve ilkeleri, kapsam ve amacı, diğer bilimlerle olan ilişkisi, kültürün tanımı, kültürel özellikler, sosyal ve kültürel değişme kuramları, sosyal ve kültürel değişme kuramlarını incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Antropolojinin kapsamı ve diğer bilimler ile olan etkileşimini açıklar
  • Antropolojinin temel kavram ve terimlerini açıklar.
  • İnsan toplumlarının çeşitliliği konularında tartışır.
  • Çağdaş kültürler ve kültürel süreçleri antropolojik bir bakış açısı ile kavrar.
  • Sosyal ilişkiler, sosyal tabakalaşma ve sosyal değişmeyi toplumlar, kültürel çeşitlilik ve tarihsel süreç bağlamında tartışır.
Dersin İçeriği Antropolojinin temel kavram ve ilkeleri, kapsam ve amacı, diğer bilimlerle olan ilişkisi, kültürün tanımı, kültürel özellikler, sosyal ve kültürel değişme kuramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, dersin kapsamı ve işlenecek konuların genel özetinin verilmesi ve öğrencilerin antropoloji ile ilgili fikirlerini
2 Antropoloji disiplininin tanıtımı, genel akademik ilkeleri, tarihçesi ve diğer bilimlerle etkileşimi ve alt disiplinleri
3 Antropoloji ve kültür, kültürün ortaya çıkışı, kültürün tanımı, öğeleri, özellikleri ve kültürel süreçler
4 Antropolojinin araştırma yöntem ve teknikleri
5 Antropolojinin gelişimi ve temel antropolojik kuramlar
6 Ekonomik faaliyetler (üretim, bölüşüm ve tüketim ilişkileri): besin üretiminin kökeni ve yayılımı, avcı-toplayıcı ve tarımcı, hayvancı toplumların toplumsal, ekonomik özellikleri; tüketim, dağıtım ve mübadele
7 Antropolojik açıdan evlilik ve aile: evlilik ve aile biçimleri; bir dayanışma, ekonomi ve kültür birimi olarak aile, evlilik yoluyla oluşan toplumsal ağlar ve mübadele ilişkileri
8 Ara sınav
9 Antropolojik açıdan evlilik ve aile: bir dayanışma, ekonomi ve kültür birimi olarak aile, evlilik yoluyla oluşan toplumsal ağlar ve mübadele ilişkileri
10 Akrabalık ve soy: akrabalık kavramı, kategorileri ve akrabalık ilişkileri ve soy kavramı
11 Toplumsal cinsiyet: toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet tabakalaması
12 Dil, kültür, iletişim: dil ve iletişim tanımları, insanda konuşmanın kökeni ve biyolojisi, dil ve kültür ilişkisi
13 Antropolojik açıdan din ve kutsal kavramları; inanç sistemlerinin çeşitliliği ve temel inanç sistemleri; toplumsal yaşamda din ve kutsal kavramlarının yeri ve işlevi
14 Antropolojik açıdan din ve kutsal kavramları: tabular, kültürel ve dinsel simgeler; mitoloji ve mitoslar
15 Genel tekrar
16 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Antropoloji
2. Kültürel Antropoloji

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 9 18
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100