AKTS - Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları

Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları (CHL401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları CHL401 7. Dönem 0 8 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Okul ve ergenlik dönemi gelişimi alnında uygulama yapmak ve yapılan uygulamaları değerlendirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenci; orta çocukluk ve ergenlik dönemi çocukların fiziksel, cinsel ve psikososyal bilişsel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olacak; okul ve ergenlik dönemi fiziksel, cinsel ve psikososyal bilişsel gelişimini konularındaki teorik bilgisini uygulamaya aktarır.
  • Orta çocukluk ve ergenlerin gelişimine yönelik aile, çocuk ve akranlara danışmanlık yapar.
  • Bu konuda destek programlar hazırlar ve uygular.
Dersin İçeriği Okul ve ergenlik döneminde gelişim ve destek programları uygulama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gözlem
2 Gözlem
3 Gözlem
4 Gözlem
5 Çalışılan grubun bireysel olarak değerlendirilmesi
6 Çalışılan grubun bireysel olarak değerlendirilmesi
7 Çalışılan grubun bireysel olarak değerlendirilmesi
8 Hedef belirleme
9 Hedef çalışma grubuna yönelik gelişimsel destek programı hazırlama ve uygulama
10 Hedef çalışma grubuna yönelik gelişimsel destek programı hazırlama ve uygulama
11 Hedef çalışma grubuna yönelik gelişimsel destek programı hazırlama ve uygulama
12 Hedef çalışma grubuna yönelik gelişimsel destek programı hazırlama ve uygulama
13 Hedef çalışma grubuna yönelik gelişimsel destek programı hazırlama ve uygulama
14 Uygulanan gelişimsel destek programının etkiliğinin ve çalışılan grubun performansının değerlendirilmesi
15 Uygulanan gelişimsel destek programının etkiliğinin ve çalışılan grubun performansının değerlendirilmesi
16 Dosya Teslimi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Middle Childhood Development
2. Child & Adolescent Development For Educators
3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
4. Child development & Personality
5. Adolesence
6. Lifespan Development
7. A Child's World, Infancy Through Adolescence
8. Child Development: Infancy Through Adolescence

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 15 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 1
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 99
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 1 8 8
Laboratuar
Uygulama 15 8 120
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 6 90
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Toplam İş Yükü 219