AKTS - Biyoloji ve Genetik

Biyoloji ve Genetik (CHL105) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyoloji ve Genetik CHL105 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Sevil KÖSE
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı canlıların özelde insanların yapı birimi olan hücre üzerinde durularak insan vücudunda gerçekleşen başlıca olayların hücresel temellerinin verilmesi ve böylece insan vücudunun moleküler düzeyde yapı ve işleyişi hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Canlıların genel özelliklerini tanımlar.
  • Prokaryot ve ökaryot canlıları karşılaştırır, ökaryot canlıları kendi arasında karşılaştırır.
  • Hücre organellerinin görevlerini tanımlayıp sistemlerdeki organlar ile ilişkilendirir.
  • Biyomoleküllerin sentez mekanizmalarını anlar.
  • Canlının embriyonel gelişimini doğum sonrası gelişimi ile karşılaştırır.
Dersin İçeriği Biyoloji, hücre biyolojisi ve moleküler genetiğe ilişkin temel kavramlar ve çocuk gelişimi ile ilgili konulara bu kavramları uyarlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyolojinin Tanımı
2 Bitkiler ile hayvanlar arasındaki farklar
3 Eukaryot ve prokaryot hücre
4 Hücre, hücre organelleri
5 Endosimbiyotik hipotez, bilimsel yöntem, genetik
6 Nükleik asitler, biyolojik şifre
7 Genel tekrar
8 Ara Sınav
9 Dokular
10 Hücrenin kimyasal yapısı
11 Karbonhidratlar, proteinler, lipidler
12 Hücre bölünmesi, üreme ve gelişme
13 Mitoz, mayoz, hücre döngüsü
14 Protein sentezi
15 Genel tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Temel Histoloji, Junqueira, Seyhun Solakoğlu, Yener Aytekin, Nobel Tıp Yayınevleri, İstanbul
Diğer Kaynaklar 2. • Sitoloji,Turan Akay, Nobel Tıp Yayınevleri ,Yaşamın Temel Kuralları Genel Biyoloji, Ali Demirsoy, Meteksan Yayınları, İstanbul

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 3 33
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 8 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100