AKTS - Gelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji (CHL301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gelişimsel Psikopatoloji CHL301 4 0 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çocuk ve ergenlerde sıklıkla rastlanan ve gelişimsel psikopatoloji altında incelenen uyum ve davranış problemlerine ilişkin bilgi vermek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ÇGL 301 dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler, önemini tanımlar, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla rastlanan ruhsal bozukluklar hakkında bilgi sahibi olacak ve bunları açıklayabilecekler; ayrıca DSM 5 tanı kriterlerini sıralayabileceklerdir.
  • Öğrenciler, normal ve problem davranışlar ile ruhsal bozukluklar arasındaki farkı ayırt edebileceklerdir.
  • Öğrenciler, çeşitli davranışsal problemleri ayırt edebilecek ve tanımlayabilecek; bu problemlerin belirtilerini öğreneceklerdir.
  • Ruhsal bozukluk olasılığı olan çocukların yönlendirilmesi gereken ilgili uzman hekimi birimleri söyleyebilecek teorik birikime sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği Gelişimsel psikopatolojinin temelleri, çocuklarda ruh sağlığı ve uyum problemlerinin davranışsal belirtileri, türleri ve uygun yönlendirme teknikleri, psikopatolojiye yaklaşım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı
2 Giriş ve Yaklaşım
3 Kaygı Bozuklukları ve Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
4 Toplumsal (Sosyal) Kaygı Bozukluğu
5 Depresyon
6 Davranış Bozukluğu ve Antisosyal Davranış
7 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
8 Ara Sınav
9 Zihinsel Engel
10 Öğrenme Güçlüğü
11 Otizm
12 Yeme Bozuklukları
13 Riskler ve Koruyucu Faktörler
14 Riskler ve Koruyucu Faktörler
15 Genel değerlendirme
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ben Hasta Değilim (2nd ed.)
2. Developmental Psychopathology as a Scientific Discipline: A 21st-Century Perspective. In T. P. Beauchaine & S. P. Hinshaw (Eds.), Child and Adolescent Psychopathology (3rd ed.)
3. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (11th ed.)
4. Developmental Psychopathology From Infancy through Adolescence (5th ed.)
5. Essentials of Child and Adolescent Psychopathology (2nd ed.)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 8 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 126