AKTS - Akademik Yazma Beceriler

Akademik Yazma Beceriler (CHL110) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Akademik Yazma Beceriler CHL110 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin rapor yazma ve etkili sunum yapmaya dair bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma konusu hakkında literatür taraması yapar.
  • Rapor yazma bilgi ve becerisini doğru biçimde kullanır.
  • Etkili sunum yapma becerilerine sahip olur.
  • Raporu etkili biçimde sunma becerisi kazanır.
  • Rapor ve sunumları hazırlanış ve sunuş biçimleri açısından değerlendirir.
Dersin İçeriği Akademik yazma türleri, akademik yayınlara erişim, akademik yayınların özetlenmesi, akademik yazılarda kaynakça gösterme, akademik yayın etiği, yazım ve noktalama işaretleri, yazıda mantıksal akış, sözel sunum hazırlama, yazılı dosya hazırlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk gelişimi uygulamalarında rapor yazma ve sunum becerilerinin yeri ve önemi
2 Örneklerle bir raporda bulunması gereken bölümler
3 Rapor yazmadan önce hazırlık, literatür taraması
4 Raporun tasarlanması, bilimsel ölçütlerle yazıya geçirilmesi
5 Rapor örneklerinin paylaşılması, rapor yazmada karşılaşılan güçlükler
6 Sunum ve sunum türleri (1. Bilgi verme amaçlı sunum; 2. İkna etme amaçlı sunum)
7 Temel sunum becerileri I (izleyici ile temas, ses kalitesi ve düzeyi, sunumu görsel-işitsel araçlarla destekleme ve multimedya araçlarından faydalanma, beden dilinin doğru kullanımı, sessizliği kullanma, heyecanı gizleme, konuşmayı çeşitleme, grubu canlı tutma)
8 Ara sınav
9 Temel sunum becerileri II (izleyici ile temas, ses kalitesi ve düzeyi, sunumu görsel-işitsel araçlarla destekleme ve multimedya araçlarından faydalanma, beden dilinin doğru kullanımı, sessizliği kullanma, heyecanı gizleme, konuşmayı çeşitleme, grubu canlı tutma)
10 Sunum örnekleri (I) (slayt hazırlama, power point, afiş, broşür, dosya hazırlama vb.)
11 Sunum örnekleri (I) (slayt hazırlama, power point, afiş, broşür, dosya hazırlama vb.)
12 Bir sunumun planlanması (sunumun amacını belirleme, sunumu seyirci profiline göre tasarlama, kullanılacak görsel-işitsel malzemeyi belirleme, ortamın özellikleri hakkında bilgi edinme, zamanı kullanma, mekânı kullanma)
13 Öğrencilerin sınıf içerisinde örnek bir sunumu gerçekleştirmesi (uygulama)
14 Öğrencilerin sınıf içerisinde örnek bir sunumu gerçekleştirmesi (uygulama), dersin genel değerlendirmesi
15 Genel tekrar
16 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı
2. Pdr’de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
3. Dosyalama-Arşiv Resmi Yazışma Rapor Yazma Teknikleri
Diğer Kaynaklar 4. Tübitak Etkili Sunum Rehberi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 7 7
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125