AKTS - Bilişsel ve Dil Gelişimi

Bilişsel ve Dil Gelişimi (CHL205) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilişsel ve Dil Gelişimi CHL205 3 1 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilerin, bilişsel gelişimin insan yaşamındaki önemini anlamalarını, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini kavramalarını, bilişsel gelişimde temel kavramları bilmelerini, gelişim süreçlerini algılamaları ve çocuğun gereksinimleri ölçüsünde bilişsel gelişimi destekleyici programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersin sonunda öğrenciler; bilişsel gelişim ve bilişsel gelişim süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olacak ve çocukların bilişsel gelişim değerlendirmesi ve destekleyici çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim elde edeceklerdir. Bu çerçevede öğrenciler aşağıda belirtilen konular hakkında bilgi edineceklerdir. Temel beyin yapılarındaki organizasyonu kavrar. Bilişsel gelişime ilişkin temel kavramları açıklar.
  • Bilişsel gelişim kuramları hakkında temel prensipleri tanır. Bilişsel gelişim açısından kuramları özetler ve karşılaştırır.
  • Bilişsel gelişimi etkileyen etmenleri sıralar. Yaşlara göre bilişsel gelişim basamaklarını açıklar.
  • Bilişsel gelişim değerlendirmesini tanır. Farklı gelişimsel dönemlerde bilişsel gelişim açısından gelişimsel riskleri tanımlar.
  • Zekâyı tanımlar ve zekânın ölçülmesiyle ilgili yöntemleri açıklar. Bilişsel gelişim süreçlerini ve bu süreçlerde nelerin etkili olduğunu özetler. Bilişsel gelişim açısından çocuk değerlendirmesini özetler.
  • Bilişsel gelişimin çocuğun gelişim sürecindeki önemini açıklar. Bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini söyler.
  • Çocuğun gereksinimleri doğrultusunda bilişsel gelişimi destekleyici programlar hazırlar ve uygular.
Dersin İçeriği Beyin lobların yapısı,işlevi ve bozulmalar, bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar, bilişsel gelişim kuramları,bilgi işleme teorileri, zekâ tanımları ve ölçülmesi, bilişsel gelişimi etkileyen etmenler,bilişsel gelişimde süreçler,yaşlara göre bilişsel gelişim, farklı gelişimsel dönemlerde bilişsel gelişim açısından gelişimsel riskler ve güvenlik;biilişsel gelişimin değerlendirilmesi, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisi, bilişsel gelişimi destekleyici yöntem ve yaklaşımlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişsel gelişime giriş Bilişsel gelişimde temel kavramlar
2 Bilişsel gelişim kuramları
3 Bilişsel gelişimi etkileyen etmenler
4 Bilişsel gelişim süreçleri
5 Bilişsel gelişim ile diğer gelişim alanları arasındaki ilişki
6 Bilişsel gelişim süreçlerinde gelişimsel değişiklikler
7 I. Ara Sınav
8 Bilgi işleme teorileri
9 Doğum öncesi- 36 ay arası çocuklarda bilişsel gelişim özellikleri 37-72 ay arası çocuklarda bilişsel gelişim özellikleri
10 Okul çağı ve ergenlik döneminde çocuklarda bilişsel gelişim özellikleri
11 Bilişsel gelişim açısından çocukların değerlendirilmesi
12 II. Ara Sınav
13 Bilişsel gelişim açısından çocukların değerlendirilmesi
14 Bilişsel gelişimi destekleyici yöntem ve yaklaşımlar
15 Bilişsel gelişimi destekleyici çalışmaların değerlendirilmesi
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Concepts, Kinds, and Cognitive Development (Learning, Development, and Conceptual Change)
2. The Child's Theory of Mind (Learning, Development & Conceptual Change)
3. The cognitive neuroscience of face processing
4. Bilişsel Gelişim
5. Bilişsel Psikoloji ve Öğrenme
6. Piaget’in Duyuşsal ve Bilişsel Gelişim Kuramı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 5 5
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 103