AKTS - Davranış Problemleri ve Yönetimi

Davranış Problemleri ve Yönetimi (CHL307) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Davranış Problemleri ve Yönetimi CHL307 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin; 1) Çocukluk dönemine özgü davranış problemlerini tanıması, 2) Davranış problemlerinin doğasını anlaması 3) Etkili değerlendirme ve müdahale stratejilerini öğrenmesini sağlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Davranışa ilişkin temel tanımları açıklar.
  • Davranış/alışkanlık problemlerini ayırt eder.
  • Davranış/alışkanlık problemlerini tanımlar.
  • Davranış/alışkanlık problemlerini değerlendirmek için uygun araçları seçer.
  • Davranış/alışkanlık problemlerini yorumlar.
  • Davranış/alışkanlık problemlerine yönelik etkili değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını belirler.
  • Çocuklar ve anne babaları için etkili davranış müdahale programı planlar.
  • Planlanan programları yürütür.
  • Problem davranışın çözümü için aileye danışmanlık yapar.
  • Çeşitli vakaları analiz ederek yorumlar.
Dersin İçeriği Çocukluk dönemine özgü davranış problemleri, davranış problemlerinin doğasını ve etkili değerlendirme ve müdahale stratejileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davranış ve davranış problemlerine ilişkin temel kavramlar
2 Davranış ve nedenlerine ilişkin farklı açıklamalar
3 Çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin klinik niteliği
4 Davranışın değerlendirilmesi - Formal yöntemler
5 Davranışın değerlendirilmesi - Formal yöntemler
6 Davranışın değerlendirilmesi-Formal yöntemler
7 Davranışın değerlendirilmesi - İnformal yöntemler
8 Davranışın değerlendirilmesi - İnformal yöntemler
9 Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
10 Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
11 Ara sınav
12 İpuçları ve yardım tekniklerinin kullanımı
13 İşlevsel değerlendirme yöntemleri
14 Çocuklar ve anne babaları için etkili davranış müdahale planı geliştirme
15 Final sınavına hazırlık
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Sınıfta Davranış Değiştirme: Uygulamalı Davranış Analizi
2. Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 78