AKTS - Çocuk Gelişiminde Güncel Araştırmalar

Çocuk Gelişiminde Güncel Araştırmalar (CHL310) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çocuk Gelişiminde Güncel Araştırmalar CHL310 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencinin çocuk gelişimi ile ilgili son dönem araştırmalar ve bu araştırmaların yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmasını ve boylamsal ve bağlamsal yöntemlerin araştırılması, gelişimsel ve bireysel farklılıkların ele alınması ve gelişimin temel konuları hakkında bakış açısı kazanmalarına katkı sağlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ders kapsamında ele alınan konularla ilgili temel bilgileri özetler
  • Gelişimsel değişim mekanizmalarını incelemeye yönelik yöntemleri açıklar ve yorumlar
  • Ders kapsamında ele alınan bilgileri ilgili disiplinlerdeki uygulama alanları ile ilişkilendirir ve çocuk gelişiminin ilgili olduğu diğer bilimler arasındaki yerini tartışır
Dersin İçeriği Gelişimin doğası ve bu değişimi sorgulama ve inceleme yöntemleri, örnek araştırmalarla inceleme ve sonuçları tartışılma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, içeriği hakkında bilgilendirme
2 Çocuk gelişiminin doğası üzerine kuramsal görüşler
3 Çocuk gelişimini inceleme yöntemleri
4 Çocuk gelişimini inceleme yöntemleri
5 Gözlem yöntemi, örnek araştırma/deneyler
6 Gözlem yöntemi, örnek araştırma/deneyler
7 ARA SINAV
8 Görüşme ve soru formlarının kullanılması, örnek araştırma ve deneyler
9 Görüşme ve soru formlarının kullanılması, örnek araştırma ve deneyler
10 Bebeklerle araştırma yapma, örnek araştırma ve deneyler
11 Bebeklerle araştırma yapma, örnek araştırma ve deneyler
12 Çocuklarla gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, örnek araştırmalar
13 ARA SINAv
14 Ergenlerle gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, örnek araştırmalar
15 Atipik gelişimi inceleme, örnek araştırma ve deneyler
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Çocuk gelişimi ile ilgili olarak son dönemde hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri
2. Ders sorumlusu tarafından öğrenciye verilecek okumalar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 20 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 12 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 120