AKTS - Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim (CHL207) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim CHL207 3. Dönem 3 1 0 4 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin, beyin gelişimi ve motor performans, beden algısı, motor gelişim dönemleri, gelişimi etkileyen faktörler, fiziksel büyüme, büyümeyi etkileyen etmenler ve fiziksel büyümenin değerlendirilmesi, motor gelişim değerlendirilmesi, motor gelişimi destekleyici çalışmalar, ev-okul ve açık alanlarda uygulanabilecek çocuklara özgü egzersiz programları ve çevre düzenleme konularında bilgi kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersin sonunda öğrenciler fiziksel büyüme ve motor gelişim süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olup, çocukların motor gelişim değerlendirmesi ve destekleyici çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim elde edeceklerdir.
  • Büyüme ve gelişimle ilişkili temel kavramları ve ilkeleri açıklar. Büyüme ve gelişimi etkileyen faktörleri sıralar. Büyüme ve gelişimde bireysel farklılıkları açıklar. Bebeklik döneminde gelişimsel riskleri fark eder.
  • Beden algısına yönelik kavramları açıklar. Beden algısını etkileyen faktörleri özetler. Beden algısını desteklemeye yönelik yaklaşımları tartışır. Beden algısına ilişkin problem durumları fark eder ve çözüm önerileri geliştirir.
  • Fiziksel büyüme ile ilgili kavramları açıklar. Fiziksel büyümeyi etkileyen etmenleri özetler. Yaşlara göre fiziksel büyümeyi açıklar. Fiziksel büyümenin gelişim alanları ile ilişkisini tartışır.
  • Motor gelişim ile ilgili temel kavramları açıklar. Motor gelişimini etkileyen etmenleri sıralar. Kaba ve ince motor gelişimi açıklar. Yaşlara göre motor gelişimi basamaklarını açıklar.
  • Motor gelişim değerlendirmesi yapar. Fiziksel büyüme ve motor gelişim ile ilgili sorunları fark eder ve ilgili profesyonellere yönlendireceğini açıklar.
  • Çocuğun gereksinimleri doğrultusunda fiziksel büyüme ve motor gelişimi destekleyici önerilerde bulunur. Çocuğun gereksinimleri doğrultusunda motor gelişimi destekleyici programlar hazırlar ve uygular. Fiziksel büyüme ve motor gelişim konusunda çocukların gereksinimlerine göre ailelere danışmanlık yapar.
Dersin İçeriği Bebeklik döneminde gelişimsel riskler,bebeklik döneminde güvenlik,beden algısı ve yaşlara göre beden algısının gelişimi, beden algısını etkileyen etmenler ve beden algısı ile ilgili problemler,büyüme ve gelişimle ilişkili temel kavramlar ve ilkeler büyüme ve gelişimi etkileyen faktörler,büyüme ve gelişimde kritik dönemler,yaşlara göre büyüme ve büyüme persentilleri,büyüme ile gelişim alanları arasındaki ilişki,fiziksel büyümeyi destekleyici yöntem/yaklaşımları,motor gelişimle ilgili temel kavram

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Büyüme, gelişme, fiziksel büyüme ve motor gelişim ile ilgili temel kavramlar
2 Motor gelişimin ilkeleri Büyüme ve motor gelişimi etkileyen faktörler
3 Refleks hareketler dönemi ve özellikleri
4 İlkel hareketler dönemi ve özellikleri
5 Temel hareketler dönemi ve özellikleri
6 I. Ara Sınav
7 Sporla ilişkili hareketler dönemi
8 Beden algısı Fiziksel büyüme ve motor gelişim ile ilgili problem durumları fark etme ve çözüm önerileri
9 Yaşlara göre motor gelişim değerlendirmesi
10 Çocuklarda fiziksel uygunluk Çocukların algısal motor yetenekleri
11 Motor gelişimi destekleyici aktiviteler
12 Ödev
13 Fiziksel büyüme ve motor gelişim ile ilgili ailelere danışmanlık
14 Proje Sunumu
15 Proje Sunumu
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Understanding Motor Development
2. Physical Education for Elementary School Children
3. Physical Education for Children Daily Lesson Plans
4. Çocuklarda Motor Gelişim

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 5 5
Raporlar
Ödevler 1 8 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 109