AKTS - Sosyal ve Duygusal Gelişim

Sosyal ve Duygusal Gelişim (CHL203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal ve Duygusal Gelişim CHL203 3 1 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili bilgilenmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili ailelere, profesyonellere, ilgili kurum ve kuruluşlara öneri verebilecek düzeye gelmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili gecikme ve problem durumları fark edebilmeleri, uygun yönlendirmeyi yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramları tanımlayabilecek; sosyal duygusal gelişim sürecini kavrayabilecek ve sıralayabilecek
  • Temel kişilik gelişimi kuramlarını ve sosyal gelişimle ilgili kuramları bilip karşılaştırabilecek
  • Sosyal duygusal gelişimi ve kişilik gelişimini etkileyen faktörler hakkında bilgi edinebilecek ve bu faktörlerin etkisini olumlu yöne çevirmek üzere öneriler geliştirebilecek
  • Gecikme durumlarını fark edebilecek ve gecikmelere duyarlı olabilecek; gecikme durumunda uygun davranışı gösterebilecek; kişilik gelişiminin önemini kavrayabilecek
  • Çocuklukta kişilik gelişimine ilişkin doğru yönlendirme yapabilme becerisi kazanabilecek
  • Cinsel gelişim ve eğitimin gelişim açısından önemini kavrayabilecek
  • Ahlak gelişimiyle ilgili temel kavramları, kuramları bilerek ahlak gelişiminin önemini kavrayabilecek
  • Bir gelişimci bakış açısı ile tanımlayabilecek ve ailelere, eğitimcilere, ilgili profesyonellere öneriler verebilecek
  • Sosyal-duygusal, kişilik ve cinsel gelişimle ilgili anne-baba, eğitimci ve gerekli diğer tüm kesimleri bilinçlendirmesi gerektiğini kavrayabilecek ve uygun davranışları gösterebilecektir.
Dersin İçeriği Sosyal duygusal gelişim ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar,duygusal gelişim, kişilik gelişimiyle ilgili yaklaşımlar, kişilik gelişimini etkileyen faktörler,sosyal duygusal gelişim süreci, sosyal gelişimle ilgili yaklaşımlar, sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörler, sosyal becerilerin tanımlanması, değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, cinsel gelişim ve eğitim,ahlak gelişimi, anne-baba ve eğitimcilere sosyal-duygusal, cinsel ve kişilik gelişimiyle ilgili öneriler

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal duygusal gelişim ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar
2 Kişilik gelişimiyle ilgili kuramlar
3 Kişilik gelişimini etkileyen faktörler
4 Duygusal gelişim
5 Duygusal gelişimde problem durumların fark edilmesi, anne-babalara öneriler
6 Duygusal gelişimde problem durumların fark edilmesi, anne-babalara öneriler /ÖDEV
7 Sosyal gelişimle ilgili kuramlar
8 Sosyal gelişim süreci, sosyal gelişimi etkileyen faktörler
9 Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahale yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara öneriler
10 Ara sınav
11 Çocuklarda cinsel gelişim ve eğitim, Cinsel gelişim ve eğitimde anne-babalara öneriler / Sınıf içi Tartışması
12 Ahlak Gelişimi
13 Konu ile ilgili yapılmış araştırmaların incelenmesi, proje hazırlamaya yönelik öneriler geliştirme / ÖDEV
14 Örnek Olay, Rol Yapma/Drama
15 Örnek Olay, Rol Yapma/Drama
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Cinsel Gelişim ve Eğitim
2. Human Development, Traditional and Contemporary Theories
3. The Developing Person, Through the Life Span
4. Child Development and Personality
5. Child and Adolesence Development
6. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
7. Child Development
8. Comparing Theories of Child Development

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 8 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 132