AKTS - Psikolojiye Giriş

Psikolojiye Giriş (CHL107) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Psikolojiye Giriş CHL107 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Mustafa Sarıkaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • psikoloji biliminin temel kuramları hakkında bilgi sahibi olmak • kişilik, normal dışı davranışlar, algılarımızı etkileyen ve yönlendiren faktörlerin farkında olma • bireyin gelişimsel süreçlerinde psikolojinin önemini anlama • kişilerarası ilişkilerde psikoloji biliminin kullanımı, olaylara ve durumlara psikolojik perspektiften bakabilme • bireyin kendisini ve çevresini tanırken psikoloji biliminin esaslarından faydalanması yoluyla daha kaliteli iletişime ulaşma
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikoloji biliminin temel kuramlarını kavrar.
  • Farklı psikolojik yaklaşımların benzer olaylara nasıl yaklaştığı hakkında tartışır.
  • Davranışın fizyolojik ve psiko-dinamik süreçleri hakkında, motivasyon, algı, duyum, öğrenme, bilinç hakkında bir anlayış geliştirir.
  • Algılamayı etkileyen ve yönlendiren faktörlerin farkında olur.
  • Normal ve normal dışı davranışı tanımlar.
  • Psikoloji biliminin sosyal yaşamdaki kullanımı hakkında farkındalık geliştirir.
Dersin İçeriği Psikoloji biliminin temel kuramları, doğası, yaklaşım tarzları, bellek, duyum, algı, kişilik, kişilerarası ilişkilerden psikolojinin kullanımı ve normal dışı davranışlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin amaç ve hedeflerini belirleme. Psikoloji bilimini anlama, gelişimi ve kullanıldığı alanlar
2 Temel Psikolojik Yaklaşımlar
3 Gelişimsel Psikoloji Yaklaşımı ve Çocuk- Ergen Psikolojisi
4 Aile Sistemleri Yaklaşımı
5 Proje Sunumları
6 Davranışın Biyolojik temelleri
7 Duyum ve Algılama
8 Bellek, Türleri, Geliştirilmesi
9 Ara Sınav
10 Öğrenme kuramları ve süreci ve bilinç
11 Kişilik ve kişilik kuramları
12 Sosyal psikoloji, uyma ve itaat, kişilerarası ilişkiler
13 Normal dışı Davranışlar I
14 Çocuk ve Ergen Normal Dışı Davranışlar
15 Sunum
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ‘Rod Plotnik – Psikolojiye Giriş Kaknüs Yayınları’
Diğer Kaynaklar 2. Algernon’a Çiçekler – Daniel Keyes
3. İnsanın 8 Evresi – Erik H. Erikson
4. Benliğini Arayan Çocuk – Virginia M. Axline
5. Sineklerin Tanrısı – William Golding
6. Kişilik Vaka İncelemeleri- Donna Ashcraft
7. Psychology for All – Seran Küçük
8. Forty Studies That Changed Psychology - Roger R. Hock

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 2 12
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 102