AKTS - Özel Gereksinimi Olan Bireyler

Özel Gereksinimi Olan Bireyler (CHL202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Özel Gereksinimi Olan Bireyler CHL202 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, erken çocuklukta(0-6 yaş) risk altındaki ve özel eğitimin tanıtılması, mesleki uygulamada özel gereksinimi olan çocu
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özel eğitimde temel kavramlar: özel eğitime gereksinim duyan çocuk; özel gereksinimi olan çocuk sayısı; istatistiklerini araştırır.
  • Özel eğitim tanımı; tarihçe; engel terimlerini tanımlar.
  • Engellilere karşı tutumlar ve nedenlerini açıklar.
  • Türkiye’de özel eğitim sistemi hakkında tartışır.
  • Bireyselleştirilmiş eğitim programı ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
  • Tanılama yöntemleri ve süreçlerini açıklar.
Dersin İçeriği Özel gereksinimin tanımı, özel gereksinimle ilgili terimler, dünyada ve Türkiye?de özel eğitimin tarihçesi, özel eğitim ile ilgili görüşler, özel eğitimin ilkeleri, yönetsel düzenlemeler, özel eğitimde sınıflandırma, engelli olma nedenleri, özel gereksinimi olan çocukların yaygınlık oranı, önleme ve kaynaştırma, toplumda engeli olan bireylerin yeri; özel gereksinim grupları ve ailelerine yaklaşım, değerlendirem, destek ve yönlendirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özel eğitimde temel kavramlar, etiketleme ve kullanılan dil
2 Yaygınlık, dünya özürlü istatistikleri, Türkiye’de özürlü istatistikleri, 0-6 yaş grubunda özel eğitime gereksinimi olan çocuk sayısı
3 5378 sayılı yasada özür tanımları, sınıflandırma
4 Engellilere yönelik tutumlar ve tutumları etki eden faktörler
5 Engellilere yönelik tutumlar ve tutumları etki eden faktörler
6 Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar kimlerdir?
7 Özel eğitim nedir? Özel eğitim personeli
8 Ara Sınav
9 Özel eğitimde yasal düzenlemeler, özel eğitimin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin eğilimler
10 Türkiye’de özel eğitimin tarihçesi
11 Türkiye’de özel eğitim hizmetleri
12 Özel eğitimde değerlendirme
13 Bireyselleştirilmiş eğitim programları
14 Kaynaştırma eğitimi
15 Genel tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim
2. Yetersizliği Olan Bireylerin Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
3. Özel Eğitimde Yasal Düzenlemeler

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 1 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 8 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125