AKTS - Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi (CHL101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çocuk Gelişimi CHL101 3 3 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Özlem ERSOY
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı gelişimin temel kavramları, ilkeleri, gelişim alanları, gelişimi etkileyen faktörler, Ekolojik sistem teorisi, çocuk gelişimine bakış açıları, doğum öncesi dönemde gelişim ve doğum ile ilgili temel bilgi düzeylerini arttırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gelişim kavramları, ilkeleri, gelişimi etkileyen faktörleri açıklar.
  • Gelişimle ilgili teorisyen ve gelişime bakış açılarını karşılaştırır.
  • Verilen örneklerin çocuğun hangi gelişim alanına girdiğini ve nedenlerini açıklar.
  • Gelişim dönemlerinin özelliklerini karşılaştırır.
Dersin İçeriği Çocuk gelişiminde temel kavramlar, doğum öncesi , bebeklik döneminde, erken çocukluk döneminde, okul döneminde (geç çocukluk), ergenlik döneminde gelişim, çocuk gelişimi alanında çocuk gelişimcinin rolü, mesleki alanda ekip çalışmasının önemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk Gelişimiyle İlgili Temel Kavramlar, Gelişim Alanları
2 Gelişim İlkeleri
3 Çocuğun Gelişimini Etkileyen Faktörler
4 Gelişim Teorileri, Öğrenme Teorisi
5 Bağlaşımcı Kuram
6 Bilişsel Teori
7 Psikoanalitik Teori
8 Ara Sınav
9 Sosyal Öğrenme Teorisi
10 Ekolojik Sistem Teorisi
11 Hümanistik Psikoloji ve Kişilik Teorileri
12 Doğum Öncesi Dönemde Gelişim
13 Doğum
14 Yenidoğan gelişimi
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Bayhan, P. S. VE Artan, İ. (2004).Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa
3. Mc.Davitt, T.M. & Ormrod, J.E. (2010). Child Development and Education. Pearson.
Ders Kitabı 2. Santrock, J. W. (Çeviri Editörü: Galip Yüksek). Yaşam Boyu Gelişim. Mc Graw Hill.
4. Bacanlı, H. (2002). Gelişim ve Öğrenme. NOBEL

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 30 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150