Felsefe (CHL108) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Felsefe CHL108 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı "Felsefe nedir?" sorusunun odağa alındığı bu derste, felsefede açıklama, temellendirme ve yorumlamanın nasıl yapıldığı, varlık felsefesi, bilgi felsefesi ve etik gibi felsefi dallar hakkında bilgiler verilerek gösterilmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir felsefi sorunun ne olduğunu öğrenirler.
  • Felsefi metinleri nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler.
  • Felsefi konularda eleştirel bir bakışı edinirler.
  • Kuramsal ve pratik sorunlara dair yorumlama becerilerini geliştirebilirler.
Dersin İçeriği Felsefenin tanımı, felsefede açıklama, temellendirme ve yorumlama, varlık felsefesi, bilgi felsefesi ve etik gibi felsefi dallar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş mahiyetinde felsefeyle ilgili genel bilgiler verilir.
2 Felsefede soru ve yanıtın özellikleri tartışılır.
3 Felsefede kavram ve kavramsallaştırmanın ne olduğu üzerinde durulur.
4 Felsefede açıklama, temellendirme ve yorumlama konuları ele alınır.
5 Derste felsefeye dair ele alınan konular felsefi bir metin örnek alınarak gösterilir
6 Bilgi felsefesi açısından bilginin ne olduğuna ve bilgiye ilişkin temel yaklaşımlar ele alınır
7 Ara sınav
8 Felsefenin bir dalı olarak varlık felsefesi anlatılır.
9 Siyaset felsefesi ve onun temel tartışma konuları işlenir.
10 Etik ve etikle ilgili sorunlar incelenir.
11 Felsefe ve bilim arasındaki ilişki ele alınarak farklar ve benzerlikler gösterilir
12 Felsefe ve bilim arasındaki ilişki ele alınarak farklar ve benzerlikler gösterilir.
13 Felsefeyle metafizik arasındaki ilişki anlatılır.
14 Felsefenin dünya görüş ve ideolojileriyle nasıl bir ilişkisi olduğu ve felsefenin bu türden konuları nasıl ele aldığı anlatılır.
15 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Sokrates'in Savunması
2. Kharmides
3. Menon
4. Felsefeye Giriş
5. Felsefenin Çağrısı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 106