AKTS - Çocuk İhmal ve İstismarı

Çocuk İhmal ve İstismarı (CHL408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çocuk İhmal ve İstismarı CHL408 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı çocuk ihmal ve istismarına yönelik temel kavramlar, nedenleri ve sınıflandırma fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, çocuklar arası istismar (akran zorbalığı), istismarın çocukların gelişimine olan etkileri ve ihmal ve istismarı önleme çalışmaları, korunmaya muhtaç çocuklara sunulan hizmetler ,-çocuk istismar merkezi, alo çocuk merkezi- istismar sonrası çocuk ve aileye yardım ile ilgili temel bilgi düzeylerini arttırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çocuk ihmal ve istismarı temel kavramlar açıklar.
  • Çocuk istismar ve ihmalinin sebepleri açıklar, verilen örneklerinde çocukların hangi yönlerden ihmal ve istismar edildiğini açıklar vaka incelemesi yapar.
  • Fiziksel istismarın nedenlerini, belirtilerini ve çocuğa olan etkilerini ve önleme yollarının tartışır.
  • Cinsel istismarın nedenlerini, belirtilerini ve çocuğa olan etkilerini ve önleme yollarının tartışır.
  • Duygusal istismarın nedenlerini, belirtilerini ve çocuğa olan etkilerini ve önleme yollarının tartışır.
  • Çocuklar arası istismarın (akran zorbalığı) özelliklerini açıklar ve önleme yollarının tartışır.
  • Korunmaya muhtaç çocukların özelliklerini ve barınma ve eğitimlerinde karşılaşılan sorunları tartışır.
  • Verilen örneklerinde çocukların hangi yönlerden ihmal ve istismar edildiğini açıklar ve örnek vakaları sınıfa getirir.
  • Çocuk ihmal ve istismar konularında makaleleri bulur-inceler-özetler ve sunar.
Dersin İçeriği İhmal, istismar ve şiddetin tanımı, ihmal ve istismara uğrayan çocukların özelliklerinin çeşitli açılardan (gelişim, sosyo-demografik vb.) incelenmesi, ihmal ya da istismara uğradığı düşünülen çocuğun tespiti ve izlenecek yolların planlaması ve sürecin takibi, korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, sokak çocukları ve işçi çocukların tanımı, bu çocukların gelişimsel özellikleri, karşılaşabilecekler riskler hakkında bilgiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk ihmal ve istismarı temel kavramlar açıklar.
2 Çocuk istismar ve ihmalinin sebepleri ve türleri
3 Fiziksel istismarın nedenleri, belirtileri ve çocuğa olan etkileri ve önleme yolları
4 Cinsel istismarın nedenleri, çeşitleri, belirtileri
5 Cinsel istismarın çocuğa olan etkileri ve önleme yolları
6 Duygusal istismarın nedenleri, belirtileri ve çocuğa olan etkileri ve önleme yolları
7 Çocuklar arası istismarın (akran zorbalığı) özellikleri ve önleme yolları
8 Ara sınav
9 Korunmaya muhtaç çocukların özellikleri ve barınma ve eğitimlerinde karşılaşılan sorunlar
10 Ülkemizde çocuk ihmal ve istismarına yasal müdahale yaklaşımları
11 Ülkemizde çocuk ihmal ve istismarına yasal müdahale yaklaşımları
12 Ülkemizde çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik çalışmalar
13 Çocuk ihmali ve istismarı konularında makale sunusu ve tartışması
14 Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin makale sunusu ve tartışması
15 Çocuk ihmali ve istismarı konularında makale sunusu ve tartışması
16 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı
2. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarını Önleme Ve Rehabilitasyon
3. “Çocuk İstismarı: Nedenleri ve Sonuçları”
4. “Tıbbi Açıdan Çocuk Hakları ve Çocuk İstismarı”
5. “Çocuk İstismarı ve İhmali”
6. Değişen Toplumda Aile Ve Çocuk
7. Çalışan Çocukların İstismarı Ve İhmali

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 8 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 64