AKTS - Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi (CHL201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisi CHL201 3. Dönem 3 1 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı gelişim psikolojisi ile ilgili kavramlar, gelişimi etkileyen etmenler gelişim ilkeleri gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim kuramları, öğrenme kuramları. Hümanist kuramlar, bilişsel kuramlar ile gelişim dönemleri. Doğum öncesi, bebeklik ( 0–2 yaş ), ilk çocukluk (2–6), ikinci çocukluk ( 6–12 yaş), ergenlik ( 12–18 yaş ), genç yetişkinlik ( 20–30 yaş ), orta yetişkinlik dönemi ( 30–60 yaş ) ve ileri yetişkinlik (60–70 yaş ) dönemlerini tanıma ilgili temel bilgi düzeylerini arttırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gelişim psikolojisindeki temel kavramlar, gelişim ilkeleri ve gelişimi etkileyen faktörleri açıklar.
  • Gelişim ve öğrenme, kuramcılarının görüşlerini açıklar ve gelişime bakış açılarını karşılaştırır.
  • Verilen örneklerin çocuğun hangi gelişim alanına girdiğini ve nedenlerini açıklar.
  • Gelişim dönemlerin özelliklerini karşılaştırır.
  • Genç yetişkinlik ( 20–30 yaş ) ,orta yetişkinlik ( 30–60 yaş ) ve ileri yetişkinlik (60–70 yaş ) dönemi özelliklerini açıklar ve sorunlarını tartışır.
  • Gelişim kuramları ve gelişim dönemlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konularında sunu hazırlar.
Dersin İçeriği Yaşam boyu gelişim olgusu, gelişimle ilgili temel kavramlar ve kuramlar, doğum öncesi ve sonrası gelişim ve doğum süreci, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk, ergenlik döneminde gelişim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gelişim psikolojisindeki temel kavramlar
2 Gelişim psikolojisindeki araştırma yöntemleri
3 Gelişim kuramları (psikanalitik kuram, freud: psikanalitik kuram erikson: psikososyal kuram)
4 Öğrenme kuramları. Davranışçılar(pavlov: klasik koşullanma, skinner: edimsel koşullanma, bandura: sosyal ögrenme kuramı)
5 Hümanist kuramlar (buhler: gelişimsel dönem kuramı, maslow: gereksinimler hiyerarşisi kuramı, rogers: bireysel gelişim kuramı
6 Bilişsel kuramlar, piaget: bilişsel gelişim kuramı, bilgiyi işleme kuramı, etolojik kuram (lorenz gelişim kuramları: psikanalitik kuram
7 Gelişimi etkileyen faktörler(kalıtım(hormonlar) çevre zaman
8 Ara Sınav
9 Gelişim ilkeleri ve çocuk gelişimine farklı bakış açıları(tarihsel, evrimsel, normatif)
10 Döllenme - hamilelik ve doğum öncesi dönem
11 Bebeklik ( 0–2 yaş ) dönemi
12 İlk çocukluk(oyun çağı) (2–6) ve ikinci çocukluk ( 6–12 yaş) dönemi
13 Ergenlik ( 12–18 yaş ) ve genç yetişkinlik ( 20–30 yaş ) dönemi
14 Orta yetişkinlik ( 30–60 yaş ) ve ileri yetişkinlik (60–70 yaş ) dönemi
15 Sunum
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Çocuk Gelişim Psikolojisi
2. Çocuk Ruh Sağlığı. Çocuğun Kişilik Gelişimi, Yetiştirilmesi ve Ruhsal Sorunları
3. Ergenin Ruhsal Gelişimi
4. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi
5. Çocuğunuzun İlk 6 Yılı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 136