AKTS - Biyoistatistik

Biyoistatistik (MED283) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyoistatistik MED283 6. Dönem 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin temel istatistik kavramları, veri toplama ve değerlendirme süreçleri, temel istatistiksel analizler ve verilerin raporlanması konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel istatistiksel kavramları bilir.
  • Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar.
  • Veri toplama ve değerlendirme süreçlerini öğrenir.
  • Veri girişi ve analizlerini bilir.
  • Veriye uygun tablo ve grafikleri oluşturur ve yorumlar.
Dersin İçeriği Temel istatistiksel kavramlar, biyoistatistiğe giriş, standartlaştırma, olasılık, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistikler, veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri, verilerin istatistiksel programlara girişi, hipotez testleri, tek örneklem testleri, iki örneklem ve k örneklem testleri (bağımlı, bağımsız), parametrik testler, nonparametrik testler, korelasyon ve regresyon analizleri, tablo ve grafik oluşturma, verilerin raporlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğe ilişkin temel tanımlar ve kavramlar Biyoistatistiğe Giriş Kaynaklardan konunun okunması
2 Standartlaştırma, Olasılık Kaynaklardan konunun okunması
3 Kuramsal dağılışlar-Örneklem dağılışları- Güven aralıkları Kaynaklardan konunun okunması
4 Tanımlayıcı istatistikler Kaynaklardan konunun okunması
5 Veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri Kaynaklardan konunun okunması
6 Verilerin istatistiksel programlara girişi Kaynaklardan konunun okunması
7 Hipotez testlerine giriş- Tek örneklem testleri Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 İki örneklem ve K örneklem testleri (Bağımlı, bağımsız) Kaynaklardan konunun okunması
10 Parametrik testler Kaynaklardan konunun okunması
11 Nonparametrik testler Kaynaklardan konunun okunması
12 Korelasyon Analizi Kaynaklardan konunun okunması
13 Regresyon Analizi Kaynaklardan konunun okunması
14 Tablo ve grafik oluşturma Kaynaklardan konunun okunması
15 Verilerin raporlanması Kaynaklardan konunun okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Zar, J. H. (2013). Biostatistical Analysis: Pearson New International Edition. Pearson Higher Ed.
2. Chernick, M.L. and Friis, R.H. (2003). Introductory Biostatistics for the Health Sciences. Wiley Interscience
3. Sümbüloğlu, K ve Sümbüloğlu, V. (2016). Biyoistatistik. 17. Baskı. Hatipoğlu Yayınevi. Ankara
4. Hayran, M. (2011). Sağlık araştırmaları için temel istatistik. Omega Araştırma

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100