AKTS - Temel İngilizce III

Temel İngilizce III (ENG221) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Temel İngilizce III ENG221 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG121
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin devamı niteliğinde, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre A2+* (Temel Kullanıcı) seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel İngilizce becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • Okuma • çeşitli yazılı metinleri okuyarak ana fikir ve detayları kavrayabilir, • yönergeleri okuyup takip edebilir,
  • Konuşma • çeşitli konularda bilgi verebilir ve isteyebilir, • olaylara karşı ilgi ve heyecan gösterebilir, • öneri sunabilir ve önerilere cevap verebilir, • çeşitli durum ve ortamlarda karşılıklı konuşma başlatıp konuşmayı sürdürebilir,
  • Dinleme • dinledikleri metinlerdeki temel düşünceleri anlayabilir, • karşılıklı konuşmaları dinleyip detayları kavrayabilir,
  • Yazma • günlük deneyimler, geçmiş olaylar ve etkinlikleri tanımlayabilir, • basit bir doğrusal diziyle bir hikaye yazabilir, • otel incelemesi yapabilir,
  • Teknoloji Kullanımı • gerekli teknolojik etkinlikleri kendi kendine vaktinde yaparak sorumluluk almak.
Dersin İçeriği Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; turistik yerler, otel hizmetleri, yaşam tarzı, günlük rutinler, insanlar, kişilikler, yiyecek ve içecekler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Ders Tanıtım Kitapçığı
2 Ünite 1 1A Getting to know you bir röportajda basit soruları yanıtlama ve basit ifadelere yanıt verme birini tanıma Ders Kitabı sayfa 6-7
3 Ünite 1 1B Successful people 1C A new lifestyle alışkanlık ve rutinleri tanımlama konuşma anında gerçekleşen temel faaliyetleri veya olayları tanımlama Ders Kitabı sayfa 8-11
4 Ünite 1 1D English in action Check and reflect Ünite 2 2A One of those days bilgi isteme ve kontrol etme pratik günlük taleplerle ilgilenme basit bağlantı sözcükleri kullanarak geçmişteki çok temel olayları açıklamak Ders Kitabı sayfa 12-15
5 Ünite 2 2B You’re never too old 2C Unusual tastes geçmiş zamanlar ve geçmiş etkinlikler hakkında sorular sorma ve yanıtlama özel bir yemeği tarif etme Ders Kitabı sayfa 16-19
6 Ünite 2 2D English in action Check and reflect ilgi ve heyecan gösterme Ders Kitabı sayfa 20-21
7 Ünite 2 2B Develop Your Writing eylemleri tanımlamak için zarflar kullanarak kısa bir hikaye yazma Ders Kitabı sayfa 90
8 Ünite 3 3A Urban Escapes Vize Sınavı yaygın sıfatlar kullanarak iki kişi veya şey arasında basit, doğrudan karşılaştırmalar yapma Ders Kitabı sayfa 22-23
9 Ünite 3 3B A place to stay 3C Never ever seyahat planlama geçmiş tecrübeleri tanımlama Ders Kitabı sayfa 24-27
10 Ünite 3 3D English in action Check and reflect haber verme ve habere tepki verme anlayış, şaşkınlık, hayal kırıklığı ve heyecanı ifade etmek için bazı temel ünlemleri kullanma Ders Kitabı sayfa 28-29
11 Ünite 3 3B Develop Your Writing basit bir dil kullanarak bir otel hakkında kısa bir inceleme yazma Ders Kitabı sayfa 93
12 Ünite 4 4A Special days 4B Planning events planları tanımlama temel planlar ve niyetler hakkında sorular sorma ve cevaplama teklifler yapma ve teklifleri kabul etme Ders Kitabı sayfa 30-33
13 Ünite 4 4C Rules of the race 4D English in action tanıdık bir oyunun veya sporun kurallarını basit bir dille açıklama ne yapılacağını ve nereye gidileceğini tartışma ve buluşma ayarlama Ders Kitabı sayfa 34-36
14 Ünite 4 Check and reflect Ders Kitabı sayfa 37
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Roadmap (A2+) by Lindsay Warwick and Damian Williams (Pearson)
Diğer Kaynaklar 2. MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanan çalışma kağıtları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme.
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme.
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme.
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme.
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme.
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme.
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme.
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme.
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 6 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 75