AKTS - Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş (CHL210) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş CHL210 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; sağlıklı çocuğun bakımı ve fiziksel gelişimi ve bunu etkileyen nedenler, çocukluk çağında bulaşıcı ve sistem hastalıkları, korunma yolları ve hasta çocukların evde bakımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili temel kavramları açıklar.
  • Çocuk hastalıkları ve genel belirtilerini açıklar.
  • Sağlığı korumak için yapılması gereken ilkeleri açıklar.
  • Çocuk hastalıkların nedenlerini, risk faktörlerini, belirtilerini ve korunma yollarını tanımlar.
  • Bağışıklık çeşitleri ve aşı takvimini bilir.
Dersin İçeriği Yenidoğan izlemi, çocuk sağlığı izlemi, çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi, bağışıklık sistemi ve aşılar, ergen sağlığı, pediatride sık görülen problemler, pediatride acil durumlar ve ilkyardım, bulaşıcı hastalıklar ve solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları ve paraziter hastalıklar, anemiler, döküntülü hastalıklar ve özel gereksinimi olan çocuklarda izlem ilkeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlığın tanımı ve sağlığın göstergeleri
2 Toplumun çocuk sağlığına verdiği önem, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu
3 Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, Çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği
4 Hasta çocuğun özelliklerini tanımak, 0-6 yaş çocuklarında sık görülen şikâyetler nedenleri, belirtileri, bakım ve korunma yolları
5 Çocuklarda görülebilen üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları
6 0-18 yaş kan hastalıkları
7 Ara sınav
8 0-18 yaş Romotolojik hastalıklar
9 0-18 yaş sindirim sistemi hastalıkları
10 Çocuklarda görülebilen döküntülü hastalıklar etkenleri, belirtileri, bulaşma yolları
11 Kalıtımsal bozukluklar
12 Aşılar ve serumlar
13 Çocuklar için aşının önemi ve aşı takvimi
14 Çocuk kazaları ve ilk yardım, zehirlenmeler ve tedavi yolları
15 Genel tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100