AKTS - Siyaset Bilimine Giriş I

Siyaset Bilimine Giriş I (KAM101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyaset Bilimine Giriş I KAM101 3 0 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ümmühan Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Siyaset Bilimi Teorisini Giriş düzeyinde öğrencilere aktarabilmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, siyaset bilimi disiplinine ait temel kavramları, teorik ve metodolojik yaklaşımları açıklar.
  • Siyaset bilimi disipliniyle ilgili teorik bilgileri analiz ederek pratikteki yansımalarını değerlendirir.
  • Siyaset bilimiyle ilişkili diğer çalışma alanları arasında ilişki kurar.
  • Edinilen bilgi ve becerileri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme yetisini geliştirir.
  • Farklı değer yargıları ve düşünce sistemleri ile tanışarak, farklılıklar karşısında hoşgörü gösterme ve saygılı davranma potansiyelini geliştirir.
Dersin İçeriği İktidar; siyasal rejimler; ideolojiler; millet ve milliyetçilik; din ve siyaset; devlet ve iktisat.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
2 Demokrasi I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
3 Demokrasi II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
4 Demokrasi III Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
5 Haklar ve Özgürlükler I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
6 Haklar ve Özgürlükler II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
7 İdeolojiler I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
8 İdeolojiler II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
9 Ara Sınav -
10 Rejimler I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
11 Rejimler II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
12 Devlet I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
13 Devlet II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
14 Bürokrasi I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
15 Bürokrasi II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
16 Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Heywood, Andrew. Siyaset. Ankara, 2011: Adres Yayınları.
Diğer Kaynaklar 2. Örs, Birsen H. 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler. İstanbul, 2007: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi. X
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 18 36
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 200