AKTS - Kamu Yönetimine Giriş

Kamu Yönetimine Giriş (KAM104) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Yönetimine Giriş KAM104 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Aslı Yiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri kamu yönetimine ilişkin özgü konular ve sorunlar konusunda bilgilendirmektir. Dersi tamamlayan ögrenciler, Devlet, Kamu yönetimi, Devletin ve Kamu yönetiminin dönüşümünü, Türkiyenin idari yapısını, tarihsel gelişimini, kavramsal çerçeveyi anlayacak, kamu örgütlenmesindeki değişimleri ve yeni örgütleri kavrayacak, kurumlar arasındaki ilişkileri çözümleyecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu Yönetimi ile ilgili temel kavramların bilinmesi ve geçmişten günümüze Kamu Yönetimi uygulamalarının izlediği süreci kavrar.
  • Kamu Yönetiminin tarihsel süreç içindeki dönüşümünü analiz ederek, sözlü ve yazılı şekilde ifade etme yeteneğine sahip olunması.
Dersin İçeriği Türkiye`nin yönetim yapısı; merkezi ve yerel yönetimler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, temel kavramlar
2 Kamu Yönetiminin temel özellikleri İlgili ders notları
3 Devlet kavramı İlgili ders notları
4 Kamu Yönetiminin bir disiplin olarak gelişimi İlgili ders notları
5 Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı İlgili ders notları
6 Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı İlgili ders notları
7 Yönetişim Yaklaşımı İlgili ders notları
8 Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi İlgili ders notları
9 Bürokrasi İlgili ders notları
10 Vize
11 Kamu Politikası İlgili ders notları
12 Quiz
13 Küreselleşme ve Kamu Yönetimi İlgili ders notları
14 Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Öğrenciler sınavlarda derste anlatılanlardan ve öğretim üyesinin Moodle'da paylaştığı ders notlarından sorumludurlar.
Diğer Kaynaklar 2. Bilal Eryılmaz, Kamu yönetimi: Düşünceler, yapılar, fonksiyonlar, politikalar, (6. Baskı), Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2013.
3. Ümit Hassan, Osmanlı: Örgüt-İnanç-Davranıştan Hukuk ve İdeolojiye, İletişim Yayınları
4. Şükrü Hanioğlu, Osmanlıdan Cumhuriyete Zihniyet, Aydınlar ve Siyaset, İstanbul, Bağlam Yay.
5. Kemal Karpat, Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Ankara, İmge Kitabevi.
6. Şeref Gözübüyük,Türkiyenin Yönetim Yapısı, Turhan Yayınevi, Ankara,2010
7. Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman yayınları, İstanbul,2010
8. İlber Ortaylı,Türkiyenin Teşkilat ve İdari yapısı, Cedit Yayınları,2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 15
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 105
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 2 2
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 75