AKTS - Temel İngilizce III

Temel İngilizce III (ENG221) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Temel İngilizce III ENG221 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG121
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin devamı niteliğinde, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre A2* (Temel Kullanıcı) seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel İngilizce becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler;
  • Okuma • çeşitli yazılı metinleri okuyarak ana fikir ve detayları kavrayabilir, • yönergeleri okuyup takip edebilir,
  • Konuşma • çeşitli konularda bilgi verebilir ve isteyebilir, • olaylara karşı ilgi ve heyecan gösterebilir, • öneri sunabilir ve önerilere cevap verebilir, • çeşitli durum ve ortamlarda karşılıklı konuşma başlatıp konuşmayı sürdürebilir,
  • Dinleme • dinledikleri metinlerdeki temel düşünceleri anlayabilir, • karşılıklı konuşmaları dinleyip detayları kavrayabilir,
  • Yazma • günlük deneyimler, geçmiş olaylar ve etkinlikleri tanımlayabilir, • basit bir doğrusal diziyle bir hikaye yazabilir, • otel incelemesi yapabilir,
  • Teknoloji Kullanımı • gerekli teknolojik etkinlikleri kendi kendine vaktinde yaparak sorumluluk almak.
Dersin İçeriği Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; turistik yerler, otel hizmetleri, yaşam tarzı, günlük rutinler, insanlar, kişilikler, yiyecek ve içecekler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Ders Tanıtım Kitapçığı
2 Ünite 1 1A Getting to know you bir röportajda basit soruları yanıtlama ve basit ifadelere yanıt verme birini tanıma Ders Kitabı sayfa 6-7
3 Ünite 1 1B Successful people 1C A new lifestyle alışkanlık ve rutinleri tanımlama konuşma anında gerçekleşen temel faaliyetleri veya olayları tanımlama Ders Kitabı sayfa 8-11
4 Ünite 1 1D English in action Check and reflect Ünite 2 2A One of those days bilgi isteme ve kontrol etme pratik günlük taleplerle ilgilenme basit bağlantı sözcükleri kullanarak geçmişteki çok temel olayları açıklamak Ders Kitabı sayfa 12-15
5 Ünite 2 2B You’re never too old 2C Unusual tastes geçmiş zamanlar ve geçmiş etkinlikler hakkında sorular sorma ve yanıtlama özel bir yemeği tarif etme Ders Kitabı sayfa 16-19
6 Ünite 2 2D English in action Check and reflect ilgi ve heyecan gösterme Ders Kitabı sayfa 20-21
7 Ünite 2 2B Develop Your Writing eylemleri tanımlamak için zarflar kullanarak kısa bir hikaye yazma Ders Kitabı sayfa 90
8 Ünite 3 3A Urban Escapes Vize Sınavı yaygın sıfatlar kullanarak iki kişi veya şey arasında basit, doğrudan karşılaştırmalar yapma Ders Kitabı sayfa 22-23
9 Ünite 3 3B A place to stay 3C Never ever seyahat planlama geçmiş tecrübeleri tanımlama Ders Kitabı sayfa 24-27
10 Ünite 3 3D English in action Check and reflect haber verme ve habere tepki verme anlayış, şaşkınlık, hayal kırıklığı ve heyecanı ifade etmek için bazı temel ünlemleri kullanma Ders Kitabı sayfa 28-29
11 Ünite 3 3B Develop Your Writing basit bir dil kullanarak bir otel hakkında kısa bir inceleme yazma Ders Kitabı sayfa 93
12 Ünite 4 4A Special days 4B Planning events planları tanımlama temel planlar ve niyetler hakkında sorular sorma ve cevaplama teklifler yapma ve teklifleri kabul etme Ders Kitabı sayfa 30-33
13 Ünite 4 4C Rules of the race 4D English in action tanıdık bir oyunun veya sporun kurallarını basit bir dille açıklama ne yapılacağını ve nereye gidileceğini tartışma ve buluşma ayarlama Ders Kitabı sayfa 34-36
14 Ünite 4 Check and reflect Ders Kitabı sayfa 37
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Roadmap (A2+) by Lindsay Warwick and Damian Williams (Pearson)
Diğer Kaynaklar 2. MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanan çalışma kağıtları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi. X
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 6 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 75