AKTS - Siyaset Sosyolojisi

Siyaset Sosyolojisi (KAM305) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyaset Sosyolojisi KAM305 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyaset bilimi disiplinine ait temel kavramların anlaşılması.
  • Siyaset bilimi disiplininin alt alanı olan siyaset sosyolojisinin temel kavramlarının tanınması
  • Siyaset Sosyolojisi alt alanının ilgilendiği konuların ve kuramsal çerçevenin tanınması
  • Siyaset bilimi disipliniyle ilişkili diğer çalışma alanları (ekonomi, psikoloji vs.) genel bir bilgi edinilmesi
  • Yöneten-yönetilen ilişkilerine farklı bakış açılarının öğrenilmesi
Dersin İçeriği Siyaset-siyasal ayrımı; devlet; modern devletin doğuşu; iktidar; toplumsal hareketler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
2 Siyaset ve İktidar Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
3 Siyaset ve İktidar (devam) Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
4 Devletin Oluşumu ve Dönüşümü Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
5 Devletin Oluşumu ve Dönüşümü (devam) Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
6 Demokrasi Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
7 Demokrasi (devam) Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
8 Toplumsal Hareketler Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
9 Toplumsal Hareketler (devam) Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
10 Küreselleşme ve Siyaset Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
11 Küreselleşme ve Siyaset (devam) Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
12 Modernite ve Postmodernizm Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
13 Modernite ve Postmodernizm (devam) Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
14 Siyasal Olanın Özgüllüğü Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi I Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
16 Dersin Gözden Geçirilmesi II Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi : Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar, Doğan Kitap.
Diğer Kaynaklar 2. Thomas Janoski (der). Siyaset Sosyolojisi, Phoenix-Türkçe, İstanbul, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi. X
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 10 160
Sunum/Seminer Hazırlama 1 16 16
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 16 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 192