AKTS - Siyaset Bilimine Giriş II

Siyaset Bilimine Giriş II (KAM102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyaset Bilimine Giriş II KAM102 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Korhan Mühürcüoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı siyaset bilimi alanındaki temel kavramlar, tartışma alanları ve kuramları incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyaset bilimi disiplinine ait temel kavramların anlaşılması.
  • Siyaset bilimi disiplinine ait temel teorik yaklaşımların anlaşılması.
  • Siyaset bilimi disiplinine ait temel metodolojik yaklaşımlara dair genel bir bilgi edinilmesi.
  • Siyaset bilimi disipliniyle ilişkili diğer çalışma alanları (sosyoloji, psikoloji vs.) genel bir bilgi edinilmesi.
  • Farklı değer yargıları ve düşünce sistemleri karşısında hoşgörü ve saygıyla hareket edebilme.
Dersin İçeriği İktidar; siyasal rejimler; ideolojiler; millet ve milliyetçilik; din ve siyaset; devlet ve iktisat.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hükümetler, Siyasi Sistemler ve Rejimler I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
2 Hükümetler, Siyasi Sistemler ve Rejimler II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
3 Hükümetler, Siyasi Sistemler ve Rejimler III Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
4 İdeolojiler I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
5 İdeolojiler II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
6 Demokrasi I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
7 Demokrasi II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
8 Ara Sınav -
9 Ulus-devlet ve Milliyetçilik ı Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
10 Ulus-devlet ve Milliyetçilik II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
11 Siyasi Partiler I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
12 Siyasi Partiler II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
13 Siyaset ve İktisat I Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
14 Siyaset ve İktisat II Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
15 Siyaset ve Din Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
16 Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Heywood, Andrew. 2011. Siyaset. Ankara: Adres Yayınları
Diğer Kaynaklar 2. Dursun, Davut. 2010. Siyaset Bilimi. İstanbul: Beta Yayınları
3. Atılgan, Gökhan ve Atilla Aytekin (editörler). 2012. Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler. İstanbul: Yordam Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması. X
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi. X
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi. X
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 6 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150