AKTS - İdare Hukuku

İdare Hukuku (KAM306) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İdare Hukuku KAM306 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ersen Özsoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı KAM 306 İDARE HUKUKU dersi Dünyada ve Osmanlı Devleti'nde tarihi süreci içindeki devlet hayatımızın, 20. Yüzyıldan itibaren önem kazanan, "Yönetim" ve "Yönetim bilimi" ve "Yönetişim" kavramlarının pratik düzlemde, ne ölçüde görülebilir olduğunun bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda; özellikle, "İdare Hukuku” nun kuruluşu, gelişimi ve günümüzdeki durumu ile bu durumun kamu yönetiminin pratikteki yansımalarının anlaşılabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görev alacakları kamu veya özel sektör kuruluşlarında veya kuracakları özel işlerinde, Türk Kamu İdaresi konusunda bilgi sahibi olmaları
  • Özellikle okuma, okuduğunu anlama ve daha da önemlisi anladığını karşısındakine anlatabilme yetisinin geliştirilmesi
  • Sorulan soruları, bilgisi ölçüsünde özgüvenle cevaplama kabiliyeti
Dersin İçeriği İdare hukukunun temel kavram ve prensipleri; idare mahkemelerinin yapı ve işleyişi; Türkiye`de idare hukuku.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdare Hukukunun Kaynakları, İdare kavramı, İdare Hukukunun Tanımı, İdare Hukuk Sistemleri, Küreselleşme ve İdare Hukuku Kaynaklardaki ilgili bölümler
2 Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim Kavramı, Dijital Bölünme, İdare Hukukunun Doğumu, Avrupa'da ve Türkiye'de gelişim süreci. İdare Hukukunun özellikleri ve Uygulama Alanı, Kamu Gücü Ölçütü Kaynaklardaki ilgili bölümler
3 İdare Hukukuna Hakim Olan İlkeler, Hukuk Devleti İlkesi, Eşitlik İlkesi, İdarenin Kanuniliği ilkesi, İdari teşkilata Hakim Olan İlkeleri, Merkezden Yönetim İlkesi, Yetki Genişliği İlkesi, Yerinden Yönetim ilkesi. Kaynaklardaki ilgili bölümler
4 Kamu Tüzel Kişiliği, İdarenin Bütünlüğü İlkesi, Hiyerarşi ve İdari Vesayet, İdari İşlemler, Tek taraflı İdari İşlemler (Bireysel ve Düzenleyici İşlemler), Yetki Devri, Takdir Yetkisi, Bağlı Yetki, Yetki Saptırması, İdari kararlarda Hukuka Aykırılık (İptal ve Yokluk Kararları.) Kaynaklardaki ilgili bölümler
5 İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi, İdari İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi, İdari Kararların Uygulanması. İdari Kararların Yaptırımı, İdari Kararların Sona Ermesi, Düzenleyici İşlemler (Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanlığı Kararı, Yönetmelikler.) Kaynaklardaki ilgili bölümler
6 İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi, Uygulanması, Yaptırımı, Sona Ermesi, Düzenleyici İşlemler Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, İdari Sözleşmeler Kaynaklardaki ilgili bölümler
7 dari Sözleşme Tipleri, Akdedilmesi, Uygulanması, Sona Ermesi, İdari Faaliyetler, Kamu Hizmeti, İlkeleri, Kolluk faaliyetleri. Kaynaklardaki ilgili bölümler
8 Kolluk Faaliyetleri, Kamu Görevlileri, Kaynaklardaki ilgili bölümler
9 Memuriyetin sona Ermesi, Memurların Yükümlülükleri, Memur Hakları, Yasakları, Disiplin hükümleri, Memur Kovuşturma Usulleri. Kamu Malları, Kaynaklardaki ilgili bölümler
10 İdarenin Mal Edinme Usulleri. (Kamulaştırma, Devletleştirme, Kamu İhalesi, İdari Teşkilat, Merkezi İdare Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, DDK, Cumhurbaşkanının Sorumluluğu, Görev Ve Yetkileri, Bakanlar, Kaynaklardaki ilgili bölümler
11 Bakanlık Merkez Teşkilatları, Merkezi İdarenin Yardımcı Kuruluşları, Danıştay, Sayıştay, Merkezi İdarenin Taşra Kuruluşları, İl İdaresi, İlçe İdaresi, İktisadi ve Sosyal Kamu Kurumları Kaynaklardaki ilgili bölümler
12 Yerinden Yönetim Kuruluşları, İl Özel İdaresi, Belediye İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Mahalle ve Köy İdareleri, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları. Kaynaklardaki ilgili bölüm
13 Proje Sunumları ve Tekrar
14 Proje Sunumları ve Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tahsin Bekir Balta, idare Hukukuna Giriş, Ankara 1968
2. Muhbil Özyörük İdare Hukuku Notları Ankara 1965
3. Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları İstanbul 1966
4. Kurthan Fişek, Yönetim, (İstanbul: Kilit Yayınları, 2011).
5. Ali D. Ulusoy, Yeni Türk İdare Hukuku
6. Lütfü Duran, İdare Hukuku Ders Notları İstanbul 1982
7. Kemal Gözler-Gürsel Kaplan İdare Hukuk Dersleri Bursa 2018
8. Şeref Gözübüyük- Turgut Tan, İdare Hukuku Genel Esaslar Ankara 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 14 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 45 45
Toplam İş Yükü 127