AKTS - Örgüt Kuramı

Örgüt Kuramı (KAM320) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Örgüt Kuramı KAM320 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Yiğit Gülseven
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı örgüt kuramlarını incelemek vasıtasıyla, Örgütsel olguları anlamak ve açıklamaya çalışmaktır. Dersin konuları, örgüt kavramı; resmi örgüt, örgüt dinamiği ve etkililik; örgütsel gelişim ve değişimdir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgüt kavramının irdelenmesi
  • Örgüt Çalışmaları incelenmesi
  • Örgütün Eleştirel ve Postmodern yaklaşımlarla değerlendirilmesi
Dersin İçeriği Örgütsel yapı ve işleyiş; klasik ve neoklasik yaklaşımlar; çağdaş kuramlar ve uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
2 Örgüt Kuramlarına Genel Bakış: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
3 Örgüt Kuramlanna Genel Bakış: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
4 Yapısal Koşul Bağımlılık Kuramının Örgütsel Çevre Kuramları Bağlamındaki Yeri Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
5 Yapısal Koşul Bağımlılık Kuramının Örgütsel Çevre Kuramları Bağlamındaki Yeri Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
6 Çevresel Baskı ve Talepler Karşısında Örgütler: Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
7 Çevresel Baskı ve Talepler Karşısında Örgütler: Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
8 Örgütsel Ekoloji: Örgüt Toplulukları ve Çevresel Ayıklama Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
9 Örgütsel Ekoloji: Örgüt Toplulukları ve Çevresel Ayıklama Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
10 Örgüt İktisadı: Ekonomi, Hukuk ve Örgüt İlişkileri Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
11 Yeni Kurumsal Kuram: Örgütleri Çözümlemede Yeni Ufuklar ve Yeni Sorunlar Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
12 Yeni Kurumsal Kuram: Örgütleri Çözümlemede Yeni Ufuklar ve Yeni Sorunlar Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
13 Makrokurumsal Bakış Açısı: Bir Değerlendirme Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
14 Örgüt Kuramında Yeni Gelişmeler: Postmodern ve Eleştirel Bakış Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Örgüt Kuramları, A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (der), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
2. Organizasyon Teorileri, N. Gökhan Torlak, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 5
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 95
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125