AKTS - Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti

Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti (KAM419) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti KAM419 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Asuman Özgür Keysan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere ırk, etnisite ve toplumsal cinsiyet alanında yer alan temel teorik kavram ve tartışmaları tanıtarak öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda dersin ilk beş haftasında toplumsal cinsiyet/cinsiyet, ırkçılık, kesişimsellik, milliyetçilik kavramlarına ilişkin akademik tartışmalarda derinleşilecektir. Dersin 6. ve 7. haftalarında, ırk ve milliyetçilik kavramlarının maskülen ve feminen kimliklerle ilişkisi analiz edilecektir. Sonraki haftalarda aile ve vatan arasındaki bağ toplumsal cinsiyet odaklı değerlendirilecek ve milliyetçilik, ayrımcılık ve faşizmin gündelik hayatımıza nüfuzu göç konusu üzerinden irdelenecektir. Dersin son iki haftasında önceki haftalarda ders kapsamında tartışılan kavramların Türkiye bağlamındaki yansımalarına odaklanılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Irk, etnisite ve toplumsal cinsiyet alanındaki temel teorik tartışmalara hakim olur.
  • Türkiye’de göç, ayrımcılık, ırkçılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ilişkin güncel tartışmalara odaklanır, gündeme ilişkin tartışmalara hakim olurlar.
Dersin İçeriği Irk ve etnisite kavramları; faşizm ve ırkçılık; milliyetçilik; toplumsal cinsiyetler ve cinsiyet ayrımcılığı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Tanışma
2 Kavramları yeniden tanimlamak 1: Cinsiyet / Toplumsal Cinsiyet Scott, J. W. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, çev. A. T. Kılıç, İstanbul: Agora Kitaplığı. Acker, J. (1989). “Making gender visible”, Feminism and Sociological Theory içinde, der R.A. Wallace, California: Sage, 65-81.
3 Kavramları yeniden tanımlamak 2: Irkçılık ve Yeni Irkçılık Balibar, E. (2007). “Bir “Yeni-Irkçılık” Var mı?”, Irk Ulus Sınıf: Belirsiz Kimlikler içinde, der. E. Balibar ve I. Wallerstein, çev. N. Ökten, İstanbul: Metis Yayınları, 27-40. Ahmed, S. (2019). Duyguların Kültürel Politikası, İstanbul: Sel Yayıncılık, 59-83.
4 Kavramlari yeniden tanımlamak 3: Etnisite ve Etnik Gruplar Aktürk, Ş. (2006). “Etnik Kategori ve Milliyetçilik: Tek Etnili, Çok Etnili ve Gayri Etnik Rejimler”, Doğu Batı, 38, 23-57. Law, I. (2010). Racism and Ethnicity: Global Debates, Dilemmas, Directions. Essex, England: Pearson Education Limited, 59-105. Ek Okumalar Brubaker, R. & Laitin, D. D. (2008). “Etnik ve Milliyetçi Şiddet”, Doğu Batı, 40, 211-238.
5 Kesişimsellik: “Kadınlar, ‘kadın’ olmanın dışında beyazdır, siyahtır, köledir ya da işçidir” Bora, A. (2012). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İstanbul: İletişim Yayınları, 31-52. Crenshaw, K. (2011). “Demarginalising the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Anti-discrimination Doctrine, Feminist Theory, and Anti-racist Politics”, Framing Intersectionality: Debates on a Multi-Faceted Concept in Gender Studies içinde, der. Helma Lutz, Maria T. H. Vivar ve Linda Supik, Ashgate Publishing. 25-42. Ek okumalar Kandiyoti, D. (2019). “Cariyeler, Fettan Kadınlar ve Yoldaşlar”, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler içinde, İstanbul: Metis Yayınları, 146-161. Jordan-Zachery, J. S. (2007). “Am I a black woman or a woman who is black? A few thoughts on the meaning of intersectionality”, Politics & Gender, 3(2), 254-263.
6 Toplumal Cinsiyet ve Milliyetçilik Walby, S. (2016). “Kadın ve Ulus”, içinde Vatan, Millet ve Kadınlar, A. G. Altınay (der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 35-63. Ek okumalar Altınay, A. (2016). “Giriş: Milliyetçilik, Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm”, içinde Vatan, Millet ve Kadınlar, A. G. Altınay (der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 15-32. Yuval-Davis, N. (2010). Cinsiyet ve Millet, çev. Ayşin Bektaş, İstanbul: İletişim Yayınları.
7 Erkeklik ve Milliyetçilik Nagel, J. (2016). “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik”, içinde Vatan, Millet ve Kadınlar, A. G. Altınay (der.), İstanbul: İletişim, 65-101. Kandiyoti, D. (2021). “Ataerkil örüntüler: Türk Toplumunda Erkek Egemenliğinin Çözümlenmesine Yönelik Notlar”, içinde Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, İstanbul: Metis, 185-220.
8 Ödev Teslimi
9 Aile, Vatan ve Toplumsal Cinsiyet Najmabadi, A. (2016) “Sevgili ve Ana olarak Erotik Vatan: Sevmek, Sahiplenmek, Korunmak” içinde Vatan, Millet ve Kadınlar, A. G. Altınay (der.), İstanbul: İletişim, 129-165. Bora, A. (2010). “Annesiz kızlar: Modern babaların modern kızları. folklor/edebiyat, 16 (61), 7-15. Ek okuma Öztan, E. (2021). “Ailelere Musallat Olan otoriter Siyaset ve AKP Milliyetçiliği”, Birikim, 387/388, 21-31.
10 Gündelik Milliyetçilik, Gündelik Faşizm Fox, J. E., & Miller-Idriss, C. (2008). “Everyday nationhood. Ethnicities”, 8(4), 536- 563. Saraçoğlu, C. & Belanger, D. (2018) “Mekân, Yer ve Şehir: Türkiye’de Suriye Karşıtlığının Kentteki Görünümleri”, Eğitim Bilim Toplum, 16 (62), 46-73. Ek Okumalar Ünlütürk-Ulutaş, Ç. (2013). “’Almanya’yı Temizliyorum’: Almanya’da Göçmen, Kadın ve Temizlikçi Olmak”, Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2(37). 235-258. Fox, J. E., & Jones, D. (2013). “Migration, everyday life and the ethnicity bias. Ethnicities, 13(4), 385–400.
11 Ayrımcılık ve Medya Sevilay, Ç. (2010). “Ayrımcılık ve Medya”, Televizyon haberciliğinde Etik Sorunlar içinde, Bülent Çaplı - Hakan Tuncel (ed), Ankara: Fersa Matbaacılık.
12 Türkiye Örneği 1: Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve Kadın Politikaları Berktay, F. (2021) “Dünden Bugüne Nafile Biraderlik Sözleşmesi”, içinde Modern Türkiye de Siyasi Düşünce Feminizm, 10, İstanbul: İletişim, 560-578. Candemir, D. M. (2020). “2000’lerde Feminizm: Türkiye’de Feminist Hareketler ve Dijital Aktivizm”, Modern Türkiye de Siyasi Düşünce Feminizm içinde, 10, İstanbul: İletişim, 158-183. Ek okumalar Bora, A. (2021) Feminizm: Sınırlar ve İhlal İmkanı, içinde Feminizm Kendi Arasında, İstanbul: İletişim.
13 Türkiye Örneği 2: Irkçılık ve Ayrımcılıklar Turgut, S. (2021). Kürt Damgası: Etnik Sınırlar ve Başa Çıkma Stratejileri, İstanbul: İletişim Yayınları. Köker, E. & Doğanay, Ü. (2011). “Irkçı Değilim Ama…Yazılı Basında Irkçı – Ayrımcı Söylemler”. Erişim: http://ihop.org.tr/wp-content/uploads/2011/02/irkci_degilim_web.pdf
14 Değerlendirme ve Kapanış

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Scott, J. W. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, çev. A. T. Kılıç, İstanbul: Agora Kitaplığı.
2. Acker, J. (1989). “Making gender visible”, Feminism and Sociological Theory içinde, der R.A. Wallace, California: Sage, 65-81.
3. Balibar, E. (2007). “Bir “Yeni-Irkçılık” Var mı?”, Irk Ulus Sınıf: Belirsiz Kimlikler içinde, der. E. Balibar ve I. Wallerstein, çev. N. Ökten, İstanbul: Metis Yayınları, 27-40.
4. Ahmed, S. (2019). Duyguların Kültürel Politikası, İstanbul: Sel Yayıncılık, 59-83.
5. Aktürk, Ş. (2006). “Etnik Kategori ve Milliyetçilik: Tek Etnili, Çok Etnili ve Gayri Etnik Rejimler”, Doğu Batı, 38, 23-57.
6. Law, I. (2010). Racism and Ethnicity: Global Debates, Dilemmas, Directions. Essex, England: Pearson Education Limited, 59-105.
8. Bora, A. (2012). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İstanbul: İletişim Yayınları, 31-52.
9. Kandiyoti, D. (2019). “Cariyeler, Fettan Kadınlar ve Yoldaşlar”, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler içinde, İstanbul: Metis Yayınları, 146-161.
10. Crenshaw, K. (2011). “Demarginalising the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Anti-discrimination Doctrine, Feminist Theory, and Anti-racist Politics”, Framing Intersectionality: Debates on a Multi-Faceted Concept in Gender Studies
12. Walby, S. (2016). “Kadın ve Ulus”, içinde Vatan, Millet ve Kadınlar, A. G. Altınay (der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 35-63.
15. Nagel, J. (2016). “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik”, içinde Vatan, Millet ve Kadınlar, A. G. Altınay (der.), İstanbul: İletişim, 65-101.
16. Kandiyoti, D. (2021). “Ataerkil örüntüler: Türk Toplumunda Erkek Egemenliğinin Çözümlenmesine Yönelik Notlar”, içinde Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, İstanbul: Metis, 185-220.
17. Najmabadi, A. (2016) “Sevgili ve Ana olarak Erotik Vatan: Sevmek, Sahiplenmek, Korunmak” içinde Vatan, Millet ve Kadınlar, A. G. Altınay (der.), İstanbul: İletişim, 129-165.
18. Bora, A. (2010). “Annesiz kızlar: Modern babaların modern kızları. folklor/edebiyat, 16 (61), 7-15.
20. Fox, J. E., & Miller-Idriss, C. (2008). “Everyday nationhood. Ethnicities”, 8(4), 536-
21. Saraçoğlu, C. & Belanger, D. (2018) “Mekân, Yer ve Şehir: Türkiye’de Suriye Karşıtlığının Kentteki Görünümleri”, Eğitim Bilim Toplum, 16 (62), 46-73.
24. Sevilay, Ç. (2010). “Ayrımcılık ve Medya”, Televizyon haberciliğinde Etik Sorunlar içinde, Bülent Çaplı - Hakan Tuncel (ed), Ankara: Fersa Matbaacılık.
25. Berktay, F. (2021) “Dünden Bugüne Nafile Biraderlik Sözleşmesi”, içinde Modern Türkiye de Siyasi Düşünce Feminizm, 10, İstanbul: İletişim, 560-578.
26. Candemir, D. M. (2020). “2000’lerde Feminizm: Türkiye’de Feminist Hareketler ve Dijital Aktivizm”, Modern Türkiye de Siyasi Düşünce Feminizm içinde, 10, İstanbul: İletişim, 158-183.
28. Turgut, S. (2021). Kürt Damgası: Etnik Sınırlar ve Başa Çıkma Stratejileri, İstanbul: İletişim Yayınları.
29. Köker, E. & Doğanay, Ü. (2011). “Irkçı Değilim Ama…Yazılı Basında Irkçı – Ayrımcı Söylemler”. Erişim: http://ihop.org.tr/wp-content/uploads/2011/02/irkci_degilim_web.pdf
Diğer Kaynaklar 7. Brubaker, R. & Laitin, D. D. (2008). “Etnik ve Milliyetçi Şiddet”, Doğu Batı, 40, 211-238.
11. Jordan-Zachery, J. S. (2007). “Am I a black woman or a woman who is black? A few thoughts on the meaning of intersectionality”, Politics & Gender, 3(2), 254-263.
13. Altınay, A. (2016). “Giriş: Milliyetçilik, Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm”, içinde Vatan, Millet ve Kadınlar, A. G. Altınay (der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 15-32.
14. Yuval-Davis, N. (2010). Cinsiyet ve Millet, çev. Ayşin Bektaş, İstanbul: İletişim Yayınları.
19. Öztan, E. (2021). “Ailelere Musallat Olan otoriter Siyaset ve AKP Milliyetçiliği”, Birikim, 387/388, 21-31.
22. Ünlütürk-Ulutaş, Ç. (2013). “’Almanya’yı Temizliyorum’: Almanya’da Göçmen, Kadın ve Temizlikçi Olmak”, Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2(37). 235-258.
23. Fox, J. E., & Jones, D. (2013). “Migration, everyday life and the ethnicity bias. Ethnicities, 13(4), 385–400.
27. Bora, A. (2021) Feminizm: Sınırlar ve İhlal İmkanı, içinde Feminizm Kendi Arasında, İstanbul: İletişim.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 125