AKTS - Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi (IKT401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi IKT401 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Eşref Uğur Çelik
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti devletinde 1923’den 1970’lerin sonuna uzanan dönemde uygulanan iktisat politikalarının temel özellikleri ve doğurduğu sonuçların ayrıntılı analizi ve değerlendirilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş aşamasında ve ilk yıllarında iktisadi ve sosyal koşulların anlaşılması.
  • Sermaye birikim rejimi ile iktisat politikası arasındaki bağlantının kurulması
  • 1929 dünya buhranının iktisat politikası üzerindeki etkisi ve devletçiliğe geçiş sürecinin analizi.
  • Devletçiliğin anlamı, kapsamı ve etkilerinin irdelenmesi.
  • Planlamanın mantığı, stratejisi ve etkileri; 1970’lerin sonlarında beliren dış borç krizini hazırlayan koşullar ve etkilerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği 1923?ten 1980 yılına kadar uygulanan iktisat politikalarının özlü analizi; Ocak 1980 tarihinde başlatılan istikrar ve yapısal uyum programı; yeni finansal çevrim ve ekonomik- finansal krizler (1994, 1998, 2000, 2001); 17., 18., 19. stand-by düzenlemeleri ve yapısal reformlar; 2008-2009 küresel krizinin etkileri ve sonraki gelişmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lozan Antlaşması’nın iktisadi etkileri ve -İzmir-İktisat Kongresi Boratav, ss. 19-37; Hershlag, ss. 7-30; Ökçün (1997)
2 Açık ekonomi koşullarında yeniden inşa (1923-1929) Boratav, ss. 39-58;Hershlag, ss. 33-74
3 Yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar (1929-1932) Boratav, ss. 39-58; Hershlag, ss. 33-74
4 Korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme (1933-1939)- Bölüm I Boratav, ss. 58-80; Hershlag, ss. 75-172; Kazgan, ss. 43-92
5 Aynı başlık-Bölüm II Bölüm I’in aynısı
6 Kesinti: 2. Dünya Savaşı (1940-1945) Boratav, ss.81-92; hershlag, ss. 177-192
7 Arasınav
8 Liberal iktisat politikaları: Dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları (1946-1953) Boratav, ss. 93-106; Hershlag, ss. 177-267; Kazgan, ss. 93-128
9 Liberal iktisat politikaları: Dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları (1946-1953) Boratav, ss. 93-106; Hershlag, ss. 177-267; Kazgan, ss. 93-128
10 Tıkanma, müdahale ve yeniden düzenleme (1954-1961) Boratav, ss.93-106; Hershlag, ss. 177-267; Kazgan, ss. 93-128
11 Planlamaya dayalı yeni strateji (1961-1962) Boratav, ss. 117-144; Hale, ss.141-158
12 İçe dönük ve dışa bağımlı genişleme (ithal ikameci sanayileşme, 1962-1977) Boratav, ss. 117-144; Hale 141-158
13 Dış borç krizi ve durgunluk (1978-1979) Boratav, ss. 117-144; Hale, ss. 161-249; Kazgan, ss.135-193
14 Neoliberal politikaların eşiğinde Türkiye’nin temel iktisadi ve sosyal sorunları Kaynakçada belirtilen yayınlar
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 2. Hershlag, Z.Y. (1958), Turkey, An Economy in Transition,Uitgeverij Van Keulen N.V., The Hague.
3. Hale, W. (1981), The Political and Economic Development of Modern Turkey, Croom Helm, London.
4. Boratav.Korkut, (2003), Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2002, 7.Baskı, İmge Yayınevi, Ankara.
5. Kazgan, Gülten, (2005), Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), İstanbul Bilgi Üniv., Yay.
Diğer Kaynaklar 6. Kazgan, Gülten,(1999), Tanzimat’tan XXI.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi,Altın Kitaplar,İstanbul (or İstanbul Bilgi Üniv. Yay., Nisan 2002)
7. Kepenek, Yakup ve Yentürk, Nurhan, (2003), Türkiye Ekonomisi, 11 baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. (veya son baskı)
8. Ökçün, Gündüz,(1997),Türkiye İktisat Kongresi, 1923-İzmir, Haberler-Belgeler-Yorumlar, SPK Yay., No:59, Ankara
9. ( İnan, Afet, (1982), İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Yay., Ankara.
10. Kuruç, Bilsay, (1988), Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1929-1932), 1. Cilt, A.Ü., SBF Yay. No: 569, Ankara.
11. Kuruç, Bilsay (1993), Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1933-1935), 2. Cilt, A.Ü., SBF Yay. No: 580, Ankara.
12. Tezel, Yahya Sezai (1994),Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), 3. Baskı, Tarih Vakfı/ Yurt Yay., İstanbul
13. DPT, Beş Yıllık Kalkınma Planları (ilk üç plan).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 1 1
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 174