AKTS - Genel Matematik

Genel Matematik (MATH103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Genel Matematik MATH103 3 2 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı kümeler, sayılar ve özellikleri, denklemler, eşitsizlikler, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğriler gibi matematiğin temel kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri tanıtmak, fonksiyonlar, trigonometri, karmaşık sayılar, matris ve determinantların kullanımını öğretmek, ayrıca öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve gerçek hayat uygulamalarına yönelik becerilerini artırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Matematiğin temel kavramlarını anlar,
  • Birinci ve ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikleri çözer,
  • Düzlemde doğru ve koniklerin denklemlerini tanır ve grafiklerini çizer,
  • Doğrusal denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğrenir,
  • Fonksiyonlar, trigonometri, karmaşık sayılar ve kutupsal koordinatların kullanımını öğrenir
  • Matris ve determinant kavramlarını anlar.
Dersin İçeriği Kümeler, sayılar ve özellikleri, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, fonksiyonlar, trigonometri, kutupsal koordinatlar, karmaşık sayılar, doğrusal denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler, Sayılar, Nümerik ifadeler, Gerçel Sayıların özellikleri s.2-17
2 Cebirsel Altyapı: Eşitsizlikleri sayı doğrusunda belirleme, Gerçel Sayı doğrusunda uzaklık, Cebirsel İfadeler, Bir değişkenli ifadelerin tanım kümesi, Üst Kuralları, Karekökler, Bilimsel Notasyon Geometrik Altyapı: Pisagor Teoremi ve tersi, Geometri Formülleri, Eşleşik Üçgenler ve Benzer Üçgenler Polinomlar: Polinomlar, Polinomların toplamı ve farkı, Polinom çarpması, Özel çarpımlar için Formüller s. 17-49
3 Polinomların Çarpanlara Ayrılması, Polinom bölmesi, Rasyonel ifadeler, n. Kökler, Rasyonel üstler,Taban aritmetiği s. 49-80
4 Doğrusal Denklemler: Doğrusal Denklem Çözmek, Doğrusal bir denkleme yol açan denklemleri Çözmek, Doğrusal Denklemler ile Modellenebilen Problemleri Çözmek Quadratik Denklemler: Çarpanlara Ayırarak Quadratik Denklemi Çözmek, Tam kareye tamamlayarak Quadratik Denklemi Çözmek, Quadratik Formülü kullanarak Quadratik Denklemi Çözmek, Quadratik Denklemler ile Modellenebilen Problemleri Çözmek s. 81-104
5 Karmaşık Sayılar, Karmaşık sayı sisteminde quadratic denklemler, Köklü denklemler, Quadratik forma dönüştürülen denklemler, Çarpanlara ayrılan denklemler, Eşitsizlik çözümleri s. 104-129
6 Mutlak değeri içeren denklemler ve eşitsizlikler, Uzaklık ve Orta Nokta Formülleri, İki Değişkenli Denklemlerin Grafikleri, Kesim Noktaları; Simetri s. 130-167
7 Arasınav
8 Doğrular, Çemberler, Fonksiyonlar s. 167-188, 200-213
9 Bir fonksiyonun grafiği, Fonksiyonların özellikleri, Fonksiyon örnekleri s.214-239
10 Parçalı Fonksiyonlar, Grafik Teknikleri: Dönüşümler, Açılar ve onların ölçümleri s. 239-257, 504-517
11 Dik Üçgen trigonometrisi, Dar Açıların Trigonometrik Fonksiyonlarda Değerlerinin Hesaplanması, Herhangi bir Açının Trigonometrik Fonksiyonları, Birim Çember Yaklaşımı s. 517-556
12 Trigonometrik Fonksiyonların Özellikleri, Trigonometrik Denklemler, Trigonometrik Özdeşlikler, Toplam ve Fark Formülleri, İki kat ve Yarım Açı Formülleri s.556-560, 622-662
13 Dik üçgenleri içeren uygulamalar, Sinüs ve Kosinüs Kuralı, Bir üçgenin alanı, Kutupsal Koordinatlar, Kutupsal Denklemler ve Grafikleri s. 673-701, 718-741
14 Kompleks Düzlem; De Moivre’s Teoremi, Doğrusal Denklem Sistemleri: Yerine Koyma ve Yok etme metodları, Doğrusal Denklem Sistemleri: Matrisler s.742-749, 843-872
15 Doğrusal Denklem Sistemleri: Determinantlar, Matris Cebiri s. 873-899
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. M. Sullivan, Algebra and Trigonometry, 9.ed., Pearson, 2012
Diğer Kaynaklar 2. J. Stewart , L. Redlin, S. Watson, Precalculus Mathematics for Calculus, Brooks Cole 6. edition, 2011
3. Matematik I, Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim Ders Notu

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Havacılık ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olmak.
2 Zaman baskısı altında ekip üyeleriyle koordineli çalışabilmek.
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve becerileri meslek hayatında kullanabilmek.
4 Havacılık faaliyetlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları analitik bakışla ile çözebilmek.
5 Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası konulara ilişkin çözüm önerilerini uluslararası dillerde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
7 Konuyu tanımlayan kroki, şema. grafik, teknik resim vb. dökümanları okuyabilir, anlayabilir ve hazırlayabilir.
8 Alanı ile ilgili teknik/idari doküman ve kitaplara, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, arşivlemek ve güncel olarak takip edebilmek.
9 Alanı ile ilgili verilerin kurallara uygun olarak toplanması/yorumlanması/ duyurulması/uygulanması aşamalarında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
10 Çalışmalarında emniyet faktörünü ön planda tutacak biçimde mesleki etik ve iş güvenliği bilincine sahip olmak.
11 Bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
12 Muhtelif kaynaklardan ve ölçümlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilmek ve uygun olduğu yerlerde düzeltici tedbirleri tatbik edebilmek.
13 İmalatçının talimatlarından istifade ederek bilgisini pratik bir şekilde tatbik edebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 102