Atılım Üniversitesi Problem Çözümleme Süreç Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı üstünde bulunan ağ ve sistem servislerinde/uygulamalarında ortaya çıkan hataların düzeltilmesini sağlamak, bu hataların tekrarlanmasını önlemek ve hataların etkilerini en düşük seviyeye indirmek amacıyla, hataların oluşmasına sebep olan problemlerin çözülmesini sağlamak üzere, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Bir Problem, bir ya da daha çok sayıda hatanın ortaya çıkmasına sebep olan aksaklık olarak tanımlanır.

Bir Kök Sebep (Root Cause), değişik biçimlerde tezahür edebilen bir hatanın asıl sebebi olan bozukluk olarak tanımlanır.

Bir Geçici Çözüm (Workaround), ortaya çıkan hatanın yol açtığı semptomları, kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar gidermek veya hafifletmek üzere uygulamaya konan, önceden tanımlanmış  önlemler olarak tanımlanır.  

Bir Bilinen Arıza (Known Error), Kök Sebepleri ve Geçici Çözümleri saptanmış, çözümlenmiş ve dokümante edilmiş bir problem olarak tanımlanır.

Bir Problem Veritabanı, B & IT servislerinde ortaya çıkan Hata'ları ve Bilinen Arıza'ları, B & IT uzmanlarının erişimine açık olarak saklayan, böylece daha önce karşılaşılmış olan tüm hatalara dair bir kurumsal hafıza niteliği taşıyan bilgi kaynağıdır.

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün Problem Süreç Yönetimi hedefleri, karşılaşılan tüm B & IT Problemlerini Bilinen Arıza'lara dönüştürmek, ortaya çıkan hataları en kısa sürede ve etkin biçimde çözebilmek ve servis kesintilerini minimum seviyede tutabilmek için etkin bir Problem Veritabanı kullanmaktır.

Atılım Üniversitesi Problem Veritabanı, BT Yardım Masası aracılığıyla idame ettirilir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1392 [title_tr] => Problem Çözümleme Süreç Yönetimi [title_en] => Problem Resolution Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Problem Çözümleme Süreç Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı üstünde bulunan ağ ve sistem servislerinde/uygulamalarında ortaya çıkan hataların düzeltilmesini sağlamak, bu hataların tekrarlanmasını önlemek ve hataların etkilerini en düşük seviyeye indirmek amacıyla, hataların oluşmasına sebep olan problemlerin çözülmesini sağlamak üzere, uluslararası ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) prensiplerine göre, Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yerine getirilir.

Bir Problem, bir ya da daha çok sayıda hatanın ortaya çıkmasına sebep olan aksaklık olarak tanımlanır.

Bir Kök Sebep (Root Cause), değişik biçimlerde tezahür edebilen bir hatanın asıl sebebi olan bozukluk olarak tanımlanır.

Bir Geçici Çözüm (Workaround), ortaya çıkan hatanın yol açtığı semptomları, kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar gidermek veya hafifletmek üzere uygulamaya konan, önceden tanımlanmış  önlemler olarak tanımlanır.  

Bir Bilinen Arıza (Known Error), Kök Sebepleri ve Geçici Çözümleri saptanmış, çözümlenmiş ve dokümante edilmiş bir problem olarak tanımlanır.

Bir Problem Veritabanı, B & IT servislerinde ortaya çıkan Hata'ları ve Bilinen Arıza'ları, B & IT uzmanlarının erişimine açık olarak saklayan, böylece daha önce karşılaşılmış olan tüm hatalara dair bir kurumsal hafıza niteliği taşıyan bilgi kaynağıdır.

Atılım Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün Problem Süreç Yönetimi hedefleri, karşılaşılan tüm B & IT Problemlerini Bilinen Arıza'lara dönüştürmek, ortaya çıkan hataları en kısa sürede ve etkin biçimde çözebilmek ve servis kesintilerini minimum seviyede tutabilmek için etkin bir Problem Veritabanı kullanmaktır.

Atılım Üniversitesi Problem Veritabanı, BT Yardım Masası aracılığıyla idame ettirilir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Problem Resolution Process is managed by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles in order to prevent problems and incidents, eliminate repetition of incidents, and minimize the impact of incidents which cannot be prevented.

Problem is the unknown cause of one or more incidents.

Root Cause is the very fault which makes the incident to occur.

Workaround is a set of predefined steps used to handle a particular type of incident which has been seen before. Workarounds are used for mitigating or eliminating of an incident or a problem for which a full resolution is not yet available.

Known Error is a problem which has a documented root cause and a workaround.

Problem Database is a common repository which provides the information of Problems, Workarounds and Root Causes with the ICT Specialists, to constitute a reusable, corporate memory regarding the already encountered and resolved problems.

Directorate of ICT aims to convert all of the ICT problems into ICT Known Errors so that the Technical Specialists can resolve all of the incidents with the minimum down time and maximum effectiveness.

Atilim University's Problem database is managed by the IT Help Desk.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:38:18 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 38 [rgt] => 39 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => problem-cozumleme-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 107 [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [url] => its [type] => ) ) [pages] => Array ( [1387] => Array ( [id] => 1387 [title_tr] => B & It Süreçleri [parent_id] => [site_id] => 107 [external_link] => javascript:; [lft] => 29 [rgt] => 44 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1387 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1392 [title_tr] => Problem Çözümleme Süreç Yönetimi [title_en] => Problem Resolution Process Management [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Problem Çözümleme Süreç Yönetimi, Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri altyap\u0131s\u0131 üstünde bulunan a\u011f ve sistem servislerinde\/uygulamalar\u0131nda ortaya ç\u0131kan hatalar\u0131n düzeltilmesini sa\u011flamak, bu hatalar\u0131n tekrarlanmas\u0131n\u0131 önlemek ve hatalar\u0131n etkilerini en dü\u015fük seviyeye indirmek amac\u0131yla, hatalar\u0131n olu\u015fmas\u0131na sebep olan problemlerin çözülmesini sa\u011flamak üzere, uluslararas\u0131 ITIL© (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyap\u0131 Kütüphanesi) prensiplerine göre, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan yerine getirilir.<\/p>\n\n

Bir Problem<\/em><\/strong>, bir ya da daha çok say\u0131da hatan\u0131n ortaya ç\u0131kmas\u0131na sebep olan aksakl\u0131k olarak tan\u0131mlan\u0131r.<\/p>\n\n

Bir Kök Sebep (Root Cause)<\/em><\/strong>, de\u011fi\u015fik biçimlerde tezahür edebilen bir hatan\u0131n as\u0131l sebebi olan bozukluk olarak tan\u0131mlan\u0131r.<\/p>\n\n

Bir Geçici Çözüm (Workaround)<\/em><\/strong>, ortaya ç\u0131kan hatan\u0131n yol açt\u0131\u011f\u0131 semptomlar\u0131, kal\u0131c\u0131 bir çözüm bulununcaya kadar gidermek veya hafifletmek üzere uygulamaya konan, önceden tan\u0131mlanm\u0131\u015f  önlemler olarak tan\u0131mlan\u0131r.  <\/p>\n\n

Bir Bilinen Ar\u0131za (Known Error)<\/em><\/strong>, Kök Sebepleri ve Geçici Çözümleri saptanm\u0131\u015f, çözümlenmi\u015f ve dokümante edilmi\u015f bir problem olarak tan\u0131mlan\u0131r.<\/p>\n\n

Bir Problem Veritaban\u0131<\/em><\/strong>, B & IT servislerinde ortaya ç\u0131kan Hata'lar\u0131 ve Bilinen Ar\u0131za'lar\u0131, B & IT uzmanlar\u0131n\u0131n eri\u015fimine aç\u0131k olarak saklayan, böylece daha önce kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lm\u0131\u015f olan tüm hatalara dair bir kurumsal haf\u0131za niteli\u011fi ta\u015f\u0131yan bilgi kayna\u011f\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri Direktörlü\u011fünün Problem Süreç Yönetimi hedefleri, kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan tüm B & IT Problemlerini Bilinen Ar\u0131za'lara dönü\u015ftürmek, ortaya ç\u0131kan hatalar\u0131 en k\u0131sa sürede ve etkin biçimde çözebilmek ve servis kesintilerini minimum seviyede tutabilmek için etkin bir Problem Veritaban\u0131 kullanmakt\u0131r.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Problem Veritaban\u0131, BT Yard\u0131m Masas\u0131<\/a> arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla idame ettirilir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Problem Resolution Process is managed by the Directorate of ICT in accordance with the ITIL© (Information Technology Infrastructure Library) principles in order to prevent problems and incidents, eliminate repetition of incidents, and minimize the impact of incidents which cannot be prevented.<\/p>\n\n

Problem<\/strong> is the unknown cause of one or more incidents.<\/p>\n\n

Root Cause<\/strong> is the very fault which makes the incident to occur.<\/p>\n\n

Workaround<\/strong> is a set of predefined steps used to handle a particular type of incident which has been seen before. Workarounds are used for mitigating or eliminating of an incident or a problem for which a full resolution is not yet available.<\/p>\n\n

Known Error<\/strong> is a problem which has a documented root cause and a workaround.<\/p>\n\n

Problem Database<\/strong> is a common repository which provides the information of Problems, Workarounds and Root Causes with the ICT Specialists, to constitute a reusable, corporate memory regarding the already encountered and resolved problems.<\/p>\n\n

Directorate of ICT aims to convert all of the ICT problems into ICT Known Errors so that the Technical Specialists can resolve all of the incidents with the minimum down time and maximum effectiveness.<\/p>\n\n

Atilim University's Problem database is managed by the IT Help Desk<\/a>.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 107 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-15 13:38:18 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 1387 [lft] => 38 [rgt] => 39 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => problem-cozumleme-surec-yonetimi-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 107 [url] => its [name_tr] => Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 218 [rgt] => 219 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1