ETI101 - İngilizce Yazı Becerisi I (3 + 0) 5

Paragraf yazımı; anlatım, betimleme, karşılaştırma, tartışma, sebep ve sonuç ilişkisini gösteren tanımlama, açıklama gibi çeşitli yazı tipleri ile birlikte bunlara uygun anlatım teknikleri; hatalı ve mantık dışı cümle yapıları, düzensiz ve eksik paragraflar oluşturulasını önlemek için teorik bilgi

ETI105 - Dilbilim ve Çeviri (3 + 0) 5

20. yüzyıldaki başlıca dilbilim okulları; dilbilimin temel kavram, ilke ve yöntemleri, dilbilimin dalları, uygulama alanları; dilbilimin diğer ilgili bilim dallarıyla ve özellikle çeviri ile ilişkisi.

ETI107 - İngilizce Konuşma I (3 + 0) 5

Konuşma taslağı, beyin fırtınası, ilgi çekici konuşmalar sunumu; iletişim becerileri, konuşma türleri ve bunlara uygun taslaklar, güncel konular ve görüşler.

ETI151 - Çeviri Amaçlı Metin İncelemeleri (3 + 0) 6

Çeviri ve metin türleri üzerine teorik bilgiler ve bunların tartışılması; bilgilendirici, anlatımsal ve hitap gibi farklı metin türlerinin kuramsal yaklaşımla incelenmesi.

ETI102 - İngilizce Yazı Becerisi II (3 + 0) 6

Metinlerin amaç veya işlevlerinde bulunan söylem belirteçleri; teorik bilgi; sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme; iş mektubu, dilekçe, özgeçmiş gibi özel amaçlı yazma teknikleri.

ETI106 - Güncel Konular (3 + 0) 5

Ülkenin ve dünyanın gündemindeki sosyal, ekonomik ve politik konular; gündemdeki güncel olaylar; konu alanına özgü terminoloji çalışmaları.

ETI110 - Araştırma Teknikleri (2 + 0) 5

Bilgiyi araştırma bağlamında tartışma, analiz ve sentez; atıfta bulunma yöntemlerini ve APA yazım kılavuzu kuralları.

ETI112 - İngilizce Konuşma II (3 + 0) 5

İzleyici önünde kendini ifade etme; konuşma taslağı hazırlama, beyin fırtınası yapma, konuşmalar hazırlayabilme; münazaralar ve tartışmalar.

ETI203 - Özel Dil Kullanımları I (2 + 2) 5

Metin türleri; özel dil kullanımları; terminoloji çalışmaları.

ETI205 - Söylem Çözümlemesi (3 + 0) 6

Eleştirel ve dizgesel söylem çözümlemesi, söylemi oluşturan unsurlar, sözeylem kuramı, metinselliğin yedi ilkesi.

ETI209 - Avrupa Kültürü ve Kurumları (3 + 0) 5

Antik dönemden 21 inci yüzyıla Avrupa kültürü ve tarihinin gelişimi; demokrasi, insan hakları, Aydınlanma, Rönesans ve Reform gibi kavramlar.

ETI211 - Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I (2 + 2) 5

Mütercim tercümanlık öğrencilerine yönelik dinleme çalışmaları; ünlü ve güncel konuşmalardan örnekler; uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği, İngiliz kültürü, eğitim sistemi gibi çeşitli konularda konuşmalar.

ETI201 - Medya ve Basın (3 + 0) 5

Basın ve medya kavramları, önemi, içeriği; ters piramit yapısı; başlık grameri ve sözcük dağarcığı; 5N1K kuralına uygun etkili giriş paragrafları; basın terminolojisi; medyada imge ? metin.

ETI221 - Çevirmenlik Mesleği (3 + 0) 5

Bu dersin amacı, öğrencilerin çevirmenlik mesleği hakkında kapsamlı bilgi edinmesini ve mezun olduklarında mesleklerinde yetkin birer çevirmen olmaları için gerekli dil becerisi ve teknik donanıma (çeviri belleği, bilgisayar destekli çeviri programları ve proje yönetimi programlarını kullanma, vb.) sahip olmalarını sağlamaktır. Derste öğrenciler bi

ETI403 - Yerelleştirme Proje Yönetimi (3 + 0) 5

Bu ders yerelleştirme ile ilgili proje yönetiminin sağlanması için gerekli bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı hedefler. Öğrenciler, derste çeviri projelerini nasıl yöneteceklerini ve iş akışlarını nasıl düzenleyeceklerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmekle kalmaz aynı zamanda proje yönetiminde kullanılan teknolojik yazılımlar hakkında da

ETI200 - Çeviriye Giriş (2 + 2) 6

Metin çözümlemesi; biçim, biçem, işlev ve içerik; bilgi verici ve işlevsel metinler bağlamında adım adım çeviri uygulamaları.

ETI206 - Uluslararası Siyaset (3 + 0) 5

BM Genel Kurulu`nda görüşülen konular; BM Üye Devletleri gündemlerinin mini UN simülasyonları bağlamında tartışılması.

ETI212 - Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II (2 + 2) 5

Farklı türde ve farklı aksanlarda İngilizce canlı video görüntüleri ve öğrencilerin ve dersin sorumlusunun hazırladığı sunumlardan oluşan geniş kapsamlı sözlü metinler.

ETI220 - Özel Dil Kullanımları II (3 + 0) 5

Metin türleri; farklı alanlara özgü dil kullanımı; terminoloji çalışmaları; özel alan çevirisi.

ETI218 - Uluslararası Kuruluşlar (3 + 0) 5

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi uluslararası kuruluşların yapısı, işlevleri, organları/kurumları ve çalışma düzenleri hakkında ge

ETI224 - Çeviri ve Yerelleştirmeye Giriş (3 + 0) 5

Yerelleştirmenin temel öğeleri, çeviri ve yerelleştirme arasında ilişki, küreselleşmenin çeviri ve yerelleştirme üzerindeki etkileri, yerelleştirme alanında kullanılan çeviri araçları (bilgisayar destekli çeviri, çeviri belleği, sözlükler vs.), roller (dil uzmanı, redaktör vs.), yerelleştirmede iş akışı.

ETI252 - Çevirmenler için Dilbilgisi (3 + 0) 5

İleri seviyede İngilizce dilbilgisi; kelime dağarcığı; okuduğunu anlama; sözlü anlatım ve yazma becerileri ile ilgili alıştırmalar.

ETI303 - Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (2 + 2) 5

Sosyal bilimlerin tarih, psikoloji, sosyoloji, kültür gibi farklı alt alanlarında İngilizce ? Türkçe, Türkçe ? İngilizce çeviri ve alana özgü terminoloji çalışmaları.

ETI307 - Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (2 + 2) 5

Temel yazılı metinden sözlü çeviri becerileri; çeviriye yönelik çeşitli alıştırmalar, güzel konuşma becerisi.

ETI311 - Konuşmalardan Not Alma (2 + 2) 5

Rozan not alma yöntemleri; güncel konulardan oluşan bir ya da iki sayfalık özgün konuşmalar; görsel ve işitsel araç gereç.

ETI317 - Sözlü Çeviriye Giriş I (2 + 2) 5

Sözlü çeviri becerileri; aktif dinleme, söyleneni aynı dilde ifade etme, bellek ve anımsama becerileri; kısa ardıl çeviri alıştırmaları.

ETI319 - Çeviri Kuramı (3 + 0) 6

Çeviriye bilimsel yaklaşım; öğretici çeviri kuramları; betimleyici çeviri araştırmaları; çeviriye işlevsel ve iletişimsel yaklaşımlar; sömürgecilik dönemi sonrası kuramlar.

ETI308 - Tıp Metinleri Çevirisi (2 + 2) 6

İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.

ETI310 - İletişim ve Medya Çevirisi (2 + 2) 5

Haber makaleleri, başlıklar, girişler, piramit ve ters piramit haber yapıları ve çeviri faaliyetleri; basın tarihi; medyada teknolojik gelişmeler.

ETI312 - Yayıncılık ve Düzelti (3 + 0) 5

Yazınsal ve yazınsal olmayan çeviri metinlerde düzelti, dilbilgisi, noktalama, yazım.

ETI318 - Sözlü Çeviriye Giriş II (2 + 2) 5

Temel sözlü çeviri becerileri; aktif dinleme ve not alma becerileri, ardıl ve metinli simultane çeviri alıştırmaları; bellek ve akılda tutma becerileri.

ETI413 - Simultane Çeviri (3 + 0) 5

Farklı konularda çeşitli konuşmaların simultane çevirisi; kabin adabı; simultane çevirisi sırasında stres yönetimi; simultane çeviri içinzorluklarla başa çıkma stratejileri.

ETI414 - Simultane Konferans Çevirisi (3 + 0) 5

10-15 dakika uzunluğunda çeşitli konulardaki konuşmaların simultane çevirisi; dünyada ve Türkiye`de konferans tercümanlığının kısa tarihçesi; konferans çevirmenliği simülasyonu; video konferans çevirisi alıştırmaları; konferans çevirmenliği etik ve stadartları.

ETI419 - Genel Çeviri I (3 + 0) 5

Hukuk, tıp, bilim ve sosyal bilimler gibi özellikle uzmanlık alanlarında yazılmış uzun metinlerin çevirisi; çeşitli alanlara özgü dil ve terminoloji çalışması.

ETI420 - Genel Çeviri II (3 + 0) 5

Hukuk, tıp, bilim ve sosyal bilimler gibi özellikle uzmanlık alanlarında yazılmış uzun ve karmaşık metinlerin çevirisi; çeşitli alanlara özgü dil ve terminoloji çalışması.

ETI314 - Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 + 2) 5

Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) araçları; Terminoloji Yönetim Sistemleri (TMS); yerel ve internet temelli terim veri tabanları; proje yönetim paketleri ve kalite kontrol sistemleri gibi çeviri ile ilgili yazılımlar.

ETI322 - Çeviri ve Yerelleştirme Türleri (3 + 0) 5

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin kaçınılmaz sonucu olarak kültürlerarası iletişimin öneminin artışı çeviriye farklı bir boyut ve yaklaşım getirmiştir. Artık çeviri tıp, hukuk veya teknik gibi sadece farklı alanlarda yazılmış metinleri değil farklı formatlarda üretilmiş metinleri de kapsayan bir sektör haline gelmiştir. Bu derste hukuk, tıp

ETI438 - Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (3 + 0) 5

Çizgi roman ve mizahın nitelikleri; Türkiye`de Çizgi Roman, Mizah ve benzer türler ile ilgili tarihsel süreç; çizgi roman ve mizah çevirisi; çizgi roman ve mizah çevirisinin zorlukları.

ETI422 - Yerelleştirmede Düzelti (3 + 0) 5

Bu derste öğrenciler çevrilmiş metnin son aşaması olan düzelti ve redaksiyon hakkında bilgi ve becerilerini geliştirirler. Öğrenciler, çevirinin kalitesini artırmak için çevirilerdeki yazım ve noktalama yanlışlarını tespit edip gidermenin yanı sıra biçem (hedef kitleye uygunluk, doğru sözcük ve terim kullanımı, akıcılık, vb.), doğruluk ve okunabil

ETI411 - Ardıl Çeviri (2 + 2) 5

Konuşmalardan not alma becerileri, aktif dinleme alıştırmaları, ardıl çeviri alıştırmaları

ETI409 - Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi (3 + 2) 6

Hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel kavramları ve dilsel özellikleri; çeviri yöntemleri ve ilkeleri; bu alanlarda kontrat, vekaletname, kararlar ve tavsiyeler gibi çeşitli metinlerin çevirisi.

ETI407 - Yazın ve Çeviri I (2 + 0) 5

Edebiyat ve yazın çevirisi üzerine Bassnett, Aksoy ve Lefevere`in makaleleri; roman ve kısa hikaye çevirisi.

ETI408 - Yazın ve Çeviri II (2 + 0) 5

Şiir, kısa öykü, oyun metinlerinin türlerine göre analizi ve çeviri yöntemleri.

ETI431 - Terimbilim Çalışmaları (2 + 0) 5

Terimbilim ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi; terimlerin elektronik ortama aktarılması teknikleri.

ETI432 - Çocuklar için Çeviri (2 + 0) 5

Çocuk edebiyatı çevirisinin tarihçesi; çocuk edebiyatı çevirisine kuramsal yaklaşımlar; bu alanda çeviri yaparken karşılaşılan sorunlar; çocuklara hitap eden çizgi film, reklam, çocuk şarkıları ve buna benzer alanlarda yapılan çeviriler.

ETI421 - Teknik Yazım ve Çeviri (3 + 0) 7

Teknik ve bilimsel metinlerin yapısı; teknik çeviri aşamaları; güncel teknik konularda araştırma ve terim çalışmaları; güncel yöntemlerle çeviri ve düzelti.

ETI410 - Çeviri Stajı (0 + 2) 6

En az 20 iş günü çeviri stajı; staj dosyası; çevirmen yükümlülükleri ve hakları.

ETI402 - Çeviri Eleştirisi (2 + 0) 6

Çeviri eleştirisi; deyiş kaymaları; yeterlilik; kabul edilebilirlik; çeviride kayıplar ve kazanımlar; Betimleyici Çeviri Araştırmaları; Van den Broeck'in yöntemi.

ETI412 - Avrupa Birliği Çalışmaları ve Çeviri (2 + 2) 6

Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine metinler; Avrupa Birliği müktesebatının niteliği ve özellikleri; AB metinlerinin çevirisindeki zorluğun nedenleri; AB terminolojisi.

ETI416 - Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi (3 + 0) 6

Ekonomi, ticaret ve bankacılık ile ilgili metinlerdeki şekil, üslup ve ifade; örnek çeviriler, yeni kelime dağarcığı çalışması ve ekonomik dilin incelemesi.