ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

STAJ KILAVUZU

Tanım

Madde 1- Staj, Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Lisans Programı öğrencilerinin 6 ncı dönemleri sonundan itibaren ETI 410 Çeviri Stajı dersinin gerekliliği olarak bölümde aldıkları mesleki ve kuramsal eğitimi üniversite ortamı dışında uygulamada kullanmaları ve iş deneyimi ile pekiştirmeleri için zorunlu olarak yapacakları en az 20 iş günlük uygulamalı çalışmalardır.  

Staj Zorunluluğu

Madde 2- Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Lisans Programı öğrencileri mezun olabilmek için (6) AKTS’lik ETI 410 Çeviri Stajı dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. ETI 410 Çeviri Stajı dersinde başarılı olma koşullarından biri öğrencinin en az 20 iş günlük çeviri stajını tamamlamış olması ve staj yaptığı kurumdan staj süresinin sonunda aldığı Staj Değerlendirme Formu’nu Madde 4’te belirtilen Staj Koordinatörü’ne teslim etmesidir.

Staj Yönetimi

Madde 3- Staj çalışmaları Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanı tarafından atanmış Staj Koordinatörü tarafından yürütülür. Staj Koordinatörü, Bölüm Başkanlığının genel koordinasyonu altında görev yapar.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5754 sayılı Kanunla değişik 5/(b) maddesi ile 87/(e) maddeleri uyarınca zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler sigortalı sayılır ve bu öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini Atılım Üniversitesi öder.

Öğrencinin Staj Öncesi Yükümlülükleri

Madde 4- Çeviri stajı yapacak öğrencinin stajını yapmadan önceki yükümlülükleri şunlardır:

a)      Staj yapacağı kurum ya da kuruluşu belirlemek,

b)      Kurumdaki staj sorumlusu ile görüşerek onay almak ve bu onay için istendiği takdirde Bölüm Başkanı’ndan staj bildirim raporu almak

c)      Kurumdaki staj sorumlusu ile görüşerek stajın zamanı ve birimi hakkında gerekli ayarlamaları yapmak

d)     İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası için 2 kopya halinde öğrenci belgesi, ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti, ve staj yapacağı kurumdan aldığı staj onay yazısı ile 2 adet fotoğrafı Bölüm Sekreterliği’ne staj süresi başlamadan en az 10 gün önce teslim etmek,

e)    Staj yapacağı kuruma teslim etmek üzere boş Staj Değerlendirme Formu’nu Bölüm Sekreterliği’nden almak.

 

Öğrenci Staj Giderleri 

Madde 5- Atılım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerine stajlarını yaparken herhangi bir ücret ödemesi yapmaz.

Staj Süresi ve Stajın Başlama Zamanı

Madde 6- a) Öğrencinin sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra kurumdan aldığı staj onay yazısında belirtilen staj süresi için resmi olarak stajı başlamış sayılır.

b) Staj süresi en az 20 (yirmi) iş gününden oluşur ve kesintisiz olarak tamamlanır.

Staj Yeri ve Alanı

Madde 7- Staj, Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün hedeflerine uygun olarak çeviri ile ilgili olmak şartıyla yurt içi ve yurt dışı özel kuruluşlarında veya kamu kurumlarında yapılır.     

Öğrencinin Staj Başladıktan Sonraki Yükümlülükleri

Madde 8- Öğrencinin stajını tamamladıktan sonraki yükümlülükleri şunlardır:

  1. Boş Staj Değerlendirme Formu’nu staj yaptığı kurumdaki staj sorumlusuna teslim etmek,
  2. Staj sorumlusunun staj bitiminde doldurduğu ve öğrenciye kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak verdiği Staj Değerlendirme Formu’nu  Staj Koordinatörü’ne bir sonraki dönem başında teslim etmek,
  3. Stajını tamamlamasını ve ETI 410 Çeviri Stajı dersini almasını takiben Staj Dosyası hazırlamak ve Staj Koordinatörü’ne ETI 410 Çeviri Stajı dersinin final sınav tarihinden önce teslim etmek.

Staj Belgeleri ve Dosyası

Madde 9- Öğrenciler, Bölüm Başkanlığı’nca belirlenen evrakı hazırlamak ve tamamlanmış staj dosyalarını ETI 410 Çeviri Stajı dersi final sınav tarihinden önce Staj Koordinatörü’ne teslim etmek zorundadır. Öğrenciler, aşağıdaki belgelerden oluşan staj dosyalarının tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdürler:

a)      Staj Dosyası Kapağı: Ek 1’e uygun olarak hazırlanan kapaktır.

b)      Staj Raporu: Öğrencinin staj yaptığı kurumu ve staj sürecini değerlendirmek üzere Ek 2’e uygun olarak yazdığı ve Türkçe veya İngilizce hazırlanabilecek olan rapordur.

c)      Çeviriler: En az 20 sayfadan (A4 sayfası) oluşan kaynak metin ve öğrencinin çevirdiği hedef metindir. Her çeviri sayfasının staj yapılan kurum tarafından kaşelenmesi veya mühürlenmesi zorunludur. 

d)     Terimce: Öğrencinin staj boyunca yaptığı çevirilerden yola çıkarak hazırladığı Türkçe-İngilizce terim çalışmasıdır.

Staj Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 10- Staj süresince öğrenciler aşağıdaki kurallara uyarlar:

a) Staj çalışmaları işyerinde bizzat yürütülür.

b) İşyerinde geçerli kurallara ve iş düzenine kesinlikle uyulur.

c) İşyerlerinde verilen bilgiler dışında bilgi toplamak için görevliler zorlanamaz.

Yatay Geçişlerde Staj

Madde 11- Yatay geçiş ile bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin yatay geçiş öncesinde yaptıkları stajların geçerli sayılıp sayılmayacağı, öğrencinin başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığı onayı ile karara bağlanır.

Staj Yeri Önerileri

·         T.C. Başbakanlık

·         T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

·         T.C. Dışişleri Bakanlığı

·         T.C. İçişleri Bakanlığı

·         T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

·         T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

·         Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

·         Türkiye Basketbol Federasyonu

·         Ankara Büyükşehir Belediyesi

·         Sanayi ve Ticaret Odaları

·         Erasmus Staj Hareketliliği

·         Özel Çeviri Büroları