Bölümümüzün yıllık kontenjanı 25’tir. Bölümümüzde yürütülen eğitim programı, Avrupa Birliği Komisyonu Yazılı ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanan izleme ve uzman gruplarınca önerilen ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bölümümüzde yazılı ve sözlü çeviri eğitimi, Bologna Deklarasyonu’nda vurgulandığı üzere, özellikle mezuniyet sonrasında “meslekî istihdam” sağlayabilmeye yönelik en yüksek ölçütlerde verilmektedir.

Programımız hem kuramsal hem de uygulamaları derslerden oluşmaktadır. Lisans programımızda yazılı ve sözlü çevirinin uluslararası ve kültürlerarası etkileşimdeki yeri ve önemi vurgulanmaktadır. Bölümümüzde çağın ve meslek yaşamının gerektirdiği teknik donanımlar en üst düzeyde kullanılarak Mütercim-Tercümanlık mesleğinin gerekliliklerini ve beklentilerini kusursuz olarak karşılayabilecek bir eğitim sunulmaktadır. Öğrencilerimize 4 yıllık lisans eğitimlerinin ilk iki yılında dil becerilerinin, genel kültür ve çeviri becerilerinin gelişimine yönelik dersleri takiben, üçüncü ve dördüncü yıllarda çeşitli özel alanlarda terminoloji geliştirme ve çeviriye yönelik derslerin yanı sıra sözlü ve yazılı çeviri türlerinde ayrı dersler verilmektedir. Bu derslerin tamamı, alanlarında uzman öğretim kadrosu tarafından yürütülmektedir. Bkz. Akademik Kadro ve Araştırma Alanları

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanağı

Bölümümüzün Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal protokolleri vardır. Öğrenciler istenen şartları yerine getirdikleri ve programa kabul edildikleri takdirde Çift Ana Dal Programlarında çift diploma, Yan Dal Programlarında ise sertifika almaya hak kazanırlar.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3887 [title_tr] => Lisans Programımız [title_en] => Undergraduate Programme [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bölümümüzün yıllık kontenjanı 25’tir. Bölümümüzde yürütülen eğitim programı, Avrupa Birliği Komisyonu Yazılı ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanan izleme ve uzman gruplarınca önerilen ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bölümümüzde yazılı ve sözlü çeviri eğitimi, Bologna Deklarasyonu’nda vurgulandığı üzere, özellikle mezuniyet sonrasında “meslekî istihdam” sağlayabilmeye yönelik en yüksek ölçütlerde verilmektedir.

Programımız hem kuramsal hem de uygulamaları derslerden oluşmaktadır. Lisans programımızda yazılı ve sözlü çevirinin uluslararası ve kültürlerarası etkileşimdeki yeri ve önemi vurgulanmaktadır. Bölümümüzde çağın ve meslek yaşamının gerektirdiği teknik donanımlar en üst düzeyde kullanılarak Mütercim-Tercümanlık mesleğinin gerekliliklerini ve beklentilerini kusursuz olarak karşılayabilecek bir eğitim sunulmaktadır. Öğrencilerimize 4 yıllık lisans eğitimlerinin ilk iki yılında dil becerilerinin, genel kültür ve çeviri becerilerinin gelişimine yönelik dersleri takiben, üçüncü ve dördüncü yıllarda çeşitli özel alanlarda terminoloji geliştirme ve çeviriye yönelik derslerin yanı sıra sözlü ve yazılı çeviri türlerinde ayrı dersler verilmektedir. Bu derslerin tamamı, alanlarında uzman öğretim kadrosu tarafından yürütülmektedir. Bkz. Akademik Kadro ve Araştırma Alanları

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanağı

Bölümümüzün Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal protokolleri vardır. Öğrenciler istenen şartları yerine getirdikleri ve programa kabul edildikleri takdirde Çift Ana Dal Programlarında çift diploma, Yan Dal Programlarında ise sertifika almaya hak kazanırlar.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Our department’s quota consistsof 25 students. The education programme of our department is developed in accordance with the principles laid down by expert groups in the Optimale Network which works under the auspices of European Commission Directorate General for Translation. The translation and interpretation courses in our department are given at the highest level in order to ensure “occupational employment” especially after graduation, as emphasised in Bologna Declaration.

Our programme consists of both theoretical and applied courses. The role and significance of translation and interpretation in the international and intercultural communication are emphasised in our programme. Atılım University’s Department of Translation and Interpretation provides its students with an education fulfilling the requirements and expectations of the profession by making best of technical and technological equipments and instruments.

Double Major / Minor Programme

Our department has double major and minor programme protocols with the Departments of International Relations, International Trade and Logistics, Tourism and Hotel Management, Public Relations and Advertising and English Language and Literature. The students who fulfil the necessary conditions and successfully complete their education in these programmes receive a second diploma in double major programme and a certificate in minor programmes.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2018-07-05 12:56:40 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3885 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => neden-atilim-universitesi-mutercim-tercumanlik-bolumu-1530794030 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 37 [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [url] => mtb [type] => ) ) [pages] => Array ( [3885] => Array ( [id] => 3885 [title_tr] => Bölüm Hakkında [parent_id] => [site_id] => 37 [external_link] => [lft] => 3 [rgt] => 18 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3885 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3887 [title_tr] => Lisans Programımız [title_en] => Undergraduate Programme [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Bölümümüzün y\u0131ll\u0131k kontenjan\u0131 25’tir. Bölümümüzde yürütülen e\u011fitim program\u0131, Avrupa Birli\u011fi Komisyonu Yaz\u0131l\u0131 ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlükleri taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan izleme ve uzman gruplar\u0131nca önerilen ilkeler çerçevesinde olu\u015fturulmu\u015ftur. Bölümümüzde yaz\u0131l\u0131 ve sözlü çeviri e\u011fitimi, Bologna Deklarasyonu’nda vurguland\u0131\u011f\u0131 üzere, özellikle mezuniyet sonras\u0131nda “meslekî istihdam” sa\u011flayabilmeye yönelik en yüksek ölçütlerde verilmektedir.<\/p>\n\n

Program\u0131m\u0131z hem kuramsal hem de uygulamalar\u0131 derslerden olu\u015fmaktad\u0131r. Lisans program\u0131m\u0131zda yaz\u0131l\u0131 ve sözlü çevirinin uluslararas\u0131 ve kültürleraras\u0131 etkile\u015fimdeki yeri ve önemi vurgulanmaktad\u0131r. Bölümümüzde ça\u011f\u0131n ve meslek ya\u015fam\u0131n\u0131n gerektirdi\u011fi teknik donan\u0131mlar en üst düzeyde kullan\u0131larak Mütercim-Tercümanl\u0131k mesle\u011finin gerekliliklerini ve beklentilerini kusursuz olarak kar\u015f\u0131layabilecek bir e\u011fitim sunulmaktad\u0131r. Ö\u011frencilerimize 4 y\u0131ll\u0131k lisans e\u011fitimlerinin ilk iki y\u0131l\u0131nda dil becerilerinin, genel kültür ve çeviri becerilerinin geli\u015fimine yönelik dersleri takiben, üçüncü ve dördüncü y\u0131llarda çe\u015fitli özel alanlarda terminoloji geli\u015ftirme ve çeviriye yönelik derslerin yan\u0131 s\u0131ra sözlü ve yaz\u0131l\u0131 çeviri türlerinde ayr\u0131 dersler verilmektedir. Bu derslerin tamam\u0131, alanlar\u0131nda uzman ö\u011fretim kadrosu taraf\u0131ndan yürütülmektedir. Bkz. Akademik Kadro ve Ara\u015ft\u0131rma Alanlar\u0131<\/a><\/p>\n\n

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olana\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüzün Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler, Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik, Turizm ve Otel \u0130\u015fletmecili\u011fi, Halkla \u0130li\u015fkiler ve Reklamc\u0131l\u0131k ve \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal protokolleri vard\u0131r. Ö\u011frenciler istenen \u015fartlar\u0131 yerine getirdikleri ve programa kabul edildikleri takdirde Çift Ana Dal Programlar\u0131nda çift diploma, Yan Dal Programlar\u0131nda ise sertifika almaya hak kazan\u0131rlar.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Our department’s quota consistsof 25 students. The education programme of our department is developed in accordance with the principles laid down by expert groups in the Optimale Network which works under the auspices of European Commission Directorate General for Translation. The translation and interpretation courses in our department are given at the highest level in order to ensure “occupational employment” especially after graduation, as emphasised in Bologna Declaration.<\/p>\n\n

Our programme consists of both theoretical and applied courses. The role and significance of translation and interpretation in the international and intercultural communication are emphasised in our programme. At\u0131l\u0131m University’s Department of Translation and Interpretation provides its students with an education fulfilling the requirements and expectations of the profession by making best of technical and technological equipments and instruments.<\/p>\n\n

Double Major \/ Minor Programme<\/strong><\/p>\n\n

Our department has double major and minor programme protocols with the Departments of International Relations, International Trade and Logistics, Tourism and Hotel Management, Public Relations and Advertising and English Language and Literature. The students who fulfil the necessary conditions and successfully complete their education in these programmes receive a second diploma in double major programme and a certificate in minor programmes.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2018-07-05 12:56:40 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3885 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => neden-atilim-universitesi-mutercim-tercumanlik-bolumu-1530794030 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_tr] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1