AKTS - İleri Analitik Kimya

İleri Analitik Kimya (CEAC504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Analitik Kimya CEAC504 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Murat Kaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Analitik Kimyanın kantitatif kimyasal analiz ile alakalı temel esaslarını öğrenmek. • Kimyasal analizde analitik metodların alanına ve kullanımlarına dair anlayış geliştirmek. • Numunelendirme ve analizin istatistiksel öneminin değerini kavramak. • Modern analitik aletlerde deneyim elde etmek. • Kimya, ilaç ve fen bilimlerinin bütün alanları için önemli olan birçok analitik teknik ve metodun incelenmesi. • Deneylerin planlama, geliştirme, yürütme, gözden geçirme ve raporlama gibi bilimsel metodlar için beceri geliştirilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Numunelendirme, numune hazırlama ve numune hazırlama tekniklerinin teorilerini tanımlayabilme.
  • Kantitatif kimyasal analiz için modern enstrumental tekniklerin kullanımının arkasında yatan kimyasal teoriye değinebilme
  • Güvenilir veri işlenişi ve analitik veri değerlendirmesi uygulayabilme (Analitik verinin istatistiksel uygulanması).
  • Farklı araştırma alanlarında analitik metodlar geliştirebilme ve uygulayabilme
  • Literatürden analitik kimyasal verileri değerlendirebilme ve tartışabilme.
Dersin İçeriği Analitik süreç, analitik verilerin istatistiksel değerlendirmesi, çözeltilerin derişimi, gravimetrik analiz, asit baz dengesi, çökeltilerin çözünürlüğü, volümetrik analiz, çökeltme titrasyonu, kompleksometrik titrasyon, yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin prensipleri, yükseltgenme-indirgenme titrasyonu, spektroskopik analiz.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Analitik Kimya Nedir Bölüm 1
2 Analitik Kimyada Hesaplamalar Bölüm 4
3 Analitik Kimyada Hesaplamalar Bölüm 4
4 Kimyasal Analizde Hatalar Bölüm 5,6
5 İstatistik Veri İşlenmesi ve Değerlendirilmesi Bölüm 7
6 Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Bölüm 9
7 ARA SINAV I
8 Kimyasal Dengelere Elektrolitlerin Etkisi Bölüm 10
9 Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümü Bölüm 11
10 Analitik Kimyada Titrimetrik Yöntemler Bölüm 13
11 Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri ve Uygulamaları Bölüm 14,16
12 ARA SINAV II
13 Karmaşık Asit Baz Sistemleri ve Titrasyon Eğrileri Bölüm 15
14 Kompleksleşme Raksiyonları ve Titrasyonları Bölüm 17
15 Spektroskopik Yöntemlere Giriş Bölüm 24
16 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. D. A. Skoog, D.M. West, Fundamentals of Analytical Chemistry, 2010
2. D. A. Skoog, Principles of Instrumental Analysis, 1984
Diğer Kaynaklar 3. A.Usanmaz, Qualitative Analytical Chemistry, 1991, METU Press
4. R. S. Drago, Physical Methods for Chemists, 1997
5. Silverstein, Bassler, Morrill, Spectrometric Identification of Organic Compounds,1991

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi. X
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi. X
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma. X
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi. X
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi. X
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi. X
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 16 32
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 126