Seminer (MAN442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seminer MAN442 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pınar Kaya Samut
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, işletme teorisini ve pratiğini birleştirerek, öğrencileri iş yaşamına hazırlamayı ve işletme araştırması bilgi ve becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme alanında teori ve pratiği birleştirme becerilerini geliştirmek.
  • İşletme araştırmalarının nasıl yapıldığını öğrenmek.
  • Akademik yazıma dair temel bilgileri öğrenmek.
  • Sunum becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği İşletme araştırmasının ana öğeleri; araştırmaya bilimsel yaklaşım ve alternatif yaklaşımlar; geniş problem alanı ve problemi tanımlama; kritik literatür araştırması; teorik çerçeve ve hipotez geliştirme; araştırma tasarımının öğeleri; veri toplama yöntemleri: giriş ve mülakatlar, gözlem, anketler; deneysel tasarımlar; değişkenlerin ölçümü:

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders kitabı, s. V-XVI.
2 İşletme araştırması yapmak. Ders Kitabı, s. 1-15.
3 Bilimsel ve alternatif araştırma yöntemleri. Ders Kitabı, s. 18-31.
4 Araştırma probleminin tanımlanması. Ders Kitabı, s. 33-47.
5 Literatür taraması. Ders Kitabı, s. 48-66.
6 Teorik çerçeve ve hipotez geliştirme. Ders Kitabı, s. 67-93.
7 Araştırma tasarımının temelleri. Ders Kitabı, s. 94-111 .
8 Araştırma tasarımı sunumu (arasınav niteliğinde). Ders Kitabı, s. 1-111.
9 Veri toplama yöntemleri: Giriş ve mülakatlar; Veri toplama yöntemleri: Gözlem; Veri toplama yöntemleri: Anketler. Ders Kitabı, s. 112-164.
10 Deneysel tasarımlar; Değişkenlerin ölçümü: İşlemselleştirme. Ders Kitabı, s. 168-209.
11 Ölçüm: Ölçekler, güvenirlik, geçerlik. Ders Kitabı, s. 210-238.
12 örneklem Ders Kitabı, s. 239-273.
13 Nicel veri analizi: Hipotez testi. Ders Kitabı, s. 302-332.
14 Nitel veri analizi. Ders Kitabı, s. 336-353.
15 Araştırma raporu. Ders Kitabı, s. 354-377.
16 Araştırma raporu (final sınavı yerine). Ders Kitabı, s. 1-377.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Uma Sekaran and Roger Bougie. 2013. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th Edition

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 113