AKTS - Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (MAN365) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları MAN365 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Kamil Büyükmirza
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin muhasebe kayıtlarını yapması, dönem sonu değerleme ile ilgili kayıtları yapabilmesi ve işletmelerin kar- zararını tespit edebilmesi, mizanları hazırlayarak bilanço ve gelir tablosunu hazırlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Envanter ve değerleme yöntemlerini tanımlar.
  • Hesaplara yönelik en uygun değerleme yöntemini kullanır.
  • Yapılan muhasebe yanlışlarını dönem sonu işlemleri ile düzeltir.
  • Yapılan yanlışları düzelttikten ve değerlemeden sonra mizanı yeniden düzenler.
Dersin İçeriği Mizanların hazırlanması, dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları ve temel mali tabloların hazırlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Envanter Kavramı, Çeşitleri, VUK ve TTK’ya göre Değerleme ve Ölçüleri Ders Kitabı Bölüm 1
2 Hazır Değerlerde Değerleme, Dönem Sonu İşlemleri Ders Kitabı Bölüm 2.5.
3 Hisse senedi, tahviller ve alacak senetleri hesaplarının envanter ve değerlemesi Ders Kitabı Bölüm 2.6., 2.7., 2.8.
4 Ticari mallar hesabının envanter ve değerlemesi Ders Kitabı Bölüm 2.9.
5 Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Dönem Sonu Kayıtları Ders Kitabı Bölüm 2.10.
6 Dönem Ayırıcı Hesaplarda Dönem Sonu Kayıtları Ders Kitabı Bölüm 2.11.
7 Katma değer vergisi ile ilgili hesapların envanter ve değerlemesi Ders Kitabı Bölüm 2.19.
8 Ara sınav
9 Mali Duran Varlıklarda Değerleme ve Dönem Sonu Kayıtları Ders Kitabı Bölüm 2.12.
10 Maddi Duran Varlıklarda Değerleme ve Dönem Sonu Kayıtları Ders Kitabı Bölüm 2.14
11 Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle Özel Tükenmeye Tabi Varlıklarda Amortisman, Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri Ders Kitabı Bölüm 2.15
12 Mali Borçlar, Ticari ve Diğer Borçlarda Dönem Sonu İşlemleri Ders Kitabı Bölüm 2.16, 2.17, 2.18
13 Tahvilli Borçlar, Kıdem Tazminatına İlişkin Dönem Sonu İşlemleri Ders Kitabı Bölüm 2.20
14 Öz Kaynaklara İlişkin Dönem Sonu İşlemleri Ders Kitabı Bölüm 2.22
15 Sonuç Hesaplarına İlişkin İşlemler, Ticari Kar ve Ticari Kardan Mali Kara Geçiş Tablosu Ders Kitabı Bölüm 2.23. 2.24
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Prof. Dr. Remzi ÖRTEN ve Prof. Dr. Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 131