AKTS - Malzeme Termodinamiği II

Malzeme Termodinamiği II (MATE204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Malzeme Termodinamiği II MATE204 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 203 Malzeme Termodinamiği I
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Malzeme Mühendisliği öğrencilerine çözelti termodinamiğini, gaz ve saf kondens faz reaksiyonlarını, kondens çözelti bileşenleri içeren sistemlerde reaksiyon dengesi kriterlerini öğretmektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu derste metalurji ve malzeme mühendisleri için çözelti termodinamiğinin ilkelerini öğrenecektir.
Dersin İçeriği Çözeltilerin davranışı, kısmi molar ve molar, göreceli kısmi molar ve göreceli integral molar, artık kısmi molar ve artık integral molar çokluklar; kimyasal potansiyel, aktivite ve standart haller; Raoult ve Henry kanunları; Gibbs-Duhem denklemi; faz dengeleri, ikili sistemlerde Gibbs serbest enerji-bileşim ve faz diyagramları; kimyasal reaksiyon

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çözeltilerin termodinamiği, çözeltilerin özellikleri, kimyasal potansiyelin tanımı Ders kitabından Bölüm 5, Bölüm 9 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
2 Çözelti özelliklerinin kullanımı, a) İntegral çokluklar (çözelti oluşumu, bir bileşenin bir çözeltiye ilavesi), b) Kısmi çokluklar. Ders kitabından Bölüm 9 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
3 Gibbs-Duhem denklemi, kısmi ve integral çokluklar arasındaki ilişki, örnekler Ders kitabından Bölüm 9 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
4 Göreceli kısmi molar çokluklar, göreceli kısmi molar Gibbs enerjisi ve aktivitenin tanımı Ders kitabından Bölüm 9 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
5 Göreceli integral molar çokluklar (karışım), örnekler Ders kitabından Bölüm 9 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
6 Çözeltilerin davranışları, entropinin istatistiksel ifadesi, konfigürasyonel entropi, örnekler Ders kitabından Bölüm 4, Bölüm 9 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
7 Arasınav 1
8 Çözeltilerde yarı kimyasal model, ideal çözeltiler, düzgün çözeltiler, ideal olmayan çözeltiler Ders kitabından Bölüm 9 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
9 Raoult ve Henry Kanunları, aktivite katsayısı Ders kitabından Bölüm 9 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
10 Artık kısmi molar ve artık integral molar çokluklar Ders kitabından Bölüm 9 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
11 Kimyasal reaksiyon termodinamiği, metallerin oksitlenmesi, oksitler için Ellingham diyagramı Ders kitabından Bölüm 12 ve Bölüm 13 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
12 Faz dönüşümlerinin Ellingham çizgilerine etkisi, oksitlerin kararlılığı, örnekler Ders kitabından Bölüm 12 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
13 Arasınav 2
14 Karbonun oksitleri, CO/CO2 skalası, H2/H2O skalası, örnekler Ders kitabından Bölüm 12 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
15 Sıcaklığın ve basıncın reaksiyon dengesine etkisi Ders kitabından Bölüm 13 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
16 Kompozisyonun reaksiyon dengesine etkisi, örnekler Ders kitabından Bölüm 13 ve diğer kaynakların ilgili sayfaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introduction to the Thermodynamics of Materials” David R. Gaskell (4th ed.), Taylor and Francis, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. Thermodynamics in Materials Science, Robert T. DeHoff, McGraw-Hill, 1993.
3. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, J. M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbott, McGraw-Hill.
4. Thermodynamics of Materials, Volumes I & II, David V. Ragone, John Wiley, 1995.
5. Thermodynamics of Solids, Richard A. Swalin, John Wiley, 1970.
6. Chemical Thermodynamics of Materials, C.H.P. Lupis, , North-Holland, 1983.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 6 6
Ödevler 4 4
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 1 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 6 1 6
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 129