AKTS - Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri

Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri (MATE314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri MATE314 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Malzeme mühendisliği öğrencilerine numune hazırlama, inceleme, gözlemleme ve metal gereçlerin kabayapı ve içyapılarını yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler numune hazırlama yöntemlerini öğrenir.
  • Öğrenciler ışık mikroskobunu ve elektron mikroskobunu tanır ve kullanım yöntemlerini öğrenir.
  • Öğrenciler gerek demir alaşımlarının gerekse demirdışı alaşımlarının içyapılarındaki evreleri tanır ve belirlerler.
  • Öğrenciler tane büyüklüğü, evre yüzdelerini ölçebilir; kalıntıları sınıflandırabilirler.
  • Öğrenciler içyapı, bileşim ve mekanik özellikleri birbiriyle ilişkilendirebilirler.
Dersin İçeriği Metalografik inceleme için numune hazırlama, dağlama yöntemleri, çökelti ve evre tanıma; içyapıları çözümleme, nicel ve nitel metalografik analiz.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Işık ve elektron metalografilerine giriş.
2 Metal numune hazırlama; kesme, taşlama, parlatma ve dağlama.
3 Çeliklerde metaldışı kalıntılar; standart çizelgelere göre sınıflandırma; kükürt baskı.
4 Dökme demirlerin grafit içerikli içyapıları beyaz dökme demirlerin içyapıları, dökümlerde kababozukluklar.
5 Ferritli ve Perlitli içyapılar, ötektoidaltı ve ötektoidüstü çeliklerin içyapıları.
6 Beynitli, martensitli ve menevişli içyapılar.
7 Beynitli, martensitli ve menevişli içyapılar.
8 Yüzey sertleştirilmiş içyapılar; kabuk derinliği ölçümü ve sertlik taraması.
9 Ara Sınav
10 Aluminyum alaşımlarının içyapıları; Yaşlandırılabilir aluminyum alaşımları ve içyapıları.
11 Bakır alaşımlarının içyapıları; Pirinçler ve tunçlar.
12 Kaplanmış demir alaşımlarının içyapıları
13 Kaynaklı yapıların metalografisi
14 Sayısal metalografi; tane büyüklüğü ölçme ve ikincil evre yüzdesi hesaplamaları.
15 Elektron metalografisine giriş
16 Kırılımbilimine giriş.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. R.C.GIFKINS, “Optical Microscopy of Metals”, American Elsevier, 1970.
2. V.A.PHILIPS, “Modern Metallographic Techniques and Their Applications”, Interscience, 1971.
3. J.H.RICHARDSON, “Optical Microscopy for the Material Sciences”, Marcel Dekker, 1971.
4. H.MODIN & S.MODIN, “Metallurgical Microscopy”, Halsted Press, John Wiley & Sons, 1973.
5. G.F.VANDER WOORT, “Metallography: Principles and Practice”, McGraw-Hill, 1984.
6. J.I.GOLDSTEIN, “Scanning Electron Microscopy and X-Ray Analysis”, 2nd Ed., Plenum Press, 1992.
7. L.REIMER, “Scanning Electron Microscopy”, 2nd Ed., Springer, 1998.
8. R.E.SMALLMAN & K.N.G.ASHBEE, “Modern Metallography”, Pergamon Press, 1966.
9. R.H.GREAVES & H.WRIGHTON, “Practical Metallography”, Chapman & Hall, 1971.
10. W.ROSTOKER & J.R.DVORAK, “Interpretation of Metallographic Structures”, Academic Press, 1961.
11. Metallography & Microstructures: ASM Handbook Vol. 9

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 149