AKTS - Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi

Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi (MATE486) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi MATE486 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm oluruna tabi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders demir-dışı üretim metalurjisi hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler demir-dışı metallerin özellikleri, demir-dışı metallerin cevherleri, önişlemler, kavurma işleminin termodinamik ve kinetiği, bakır üretim metalurjisi (detaylı olarak), çinko ve kurşun üretim metalurjisi ve çeşitli elementlerin yüksek sıcaklık metalurjik işlemler ile eldeleri konularında bilgi edinirler.
Dersin İçeriği Demir-dışı metallerin cevherlerinden elde edilmesi ve rafinasyonlarının genel prensipleri; önişlemler, indirgeme, ergitme, rafinasyon, hidrometalurjik ve elektrolmetalurjik proseslerin termodinamiği ve kinetik prensipleri; bakır, çinko ve kurşunun pirometalurjik ve/veya hidrometalurjik yöntemlerle eldesi; söz konusu metallerin rafinasyonu; çeşitli

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Demir-dışı metallerin özellikleri. Elde edim akım şemaları. Önişlemler: Kurutma, kalsinasyon, kavurma. Kavurma işleminin termodinamiği. Kellogg diyagramları. Kaynak ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
2 Kavurma işleminin kinetiği. Başlangıçtan sona bakır üretim metalurjisi (genel). Hidrometalurjik yöntemle bakır eldesi. Kaynak [1]’de Bölüm 1 & 2, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
3 Bakır cevherine ufalama işlemleri (Kırma & öğütme). Hidrosiklon. Köpük flotasyon. Mat ergitme metodu. Mat ergitmesinde meydana gelen reaksiyonlar. Kaynak [1]’de Bölüm 3 & 4, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
4 Bakırı mat fazında tutmayı etkileyen faktörler. Mat ergitme metodunda manyetitin etkileri. Flash ergitme metodu (Outokumpu & Inco). Noranda ergitme metodu. Ausmelt/Isasmelt prosesi. Kaynak [1]’de Bölüm 5, 6, 7 & 8, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
5 Yığın bakır dönüştürme işlemi. Dönüştürme işlemi aşamaları: Curuf oluşumu aşaması. Bakır üretim aşaması. Dönüştürme işlemindeki yenilikler Kaynak [1]’de Bölüm 9, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
6 Sürekli dönüştürme prosesleri. Curufta %Cu. Curufta bakırı azaltmaya yönelik stratejiler. Direkt bakır flaş izabe metodu. Kaynak [1]’de Bölüm 10, 11 ve 12, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
7 Arasınav 1
8 Ateş rafinasyonu ve anot döküm işlemi: Kükürt ve oksijen giderme. Kaynak [1]’de Bölüm 15 ve 16, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
9 Sürekli anot dökümü. Ateş rafinasyonu sırasında kalıntı giderimi. Elektrolitik rafinasyon. Kaynak [1]’de Bölüm 15 ve 16, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
10 Çinko üretim metalurjisi. Çinkonun kimyasal özellikleri. Çinko üretimi: Pirometalurjik ve hidrometalurjik yöntem. ZnO’in indirgenme termodinamiği. Kaynak ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
11 ZnO indirgenme kinetiği. Endüstriyel çinko prosesleri. “Zinc fuming” prosesi. Kaynak ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
12 Kurşun metalurjisi. Yüksek fırında kurşun prosesi. Cevher hazne ergitme metodu. Elektrik ark ocağı kurşun prosesi. Kaynak ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
13 Arasınav 2
14 Kurşun konsantrelerinin sinterleme ve kavurma davranışı. Kurşun külçe ergitme metodu. Kurşun külçe rafinasyonu. Kaynak ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
15 İndirgenme prosesleri Kaynak ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
16 MgO’in silikonla indirgenmesi: Pidgeon prosesi (Magnetherm Prosesi). Pirometalurjik titanyum üretimi (Kroll Prosesi). Gazlarla indirgenme reaksiyonları. Metal oksitlerin gazlarla indirgenmesi. Kaynak ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Extractive Metallurgy of Copper, M. Schlesinger, M. King, K. Sole, W.G. Davenport, 5th edition, Elsevier, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. Nonferrous Extractive Metallurgy, C.B. Gill, John Wiley, 1980.
3. Principles of Extractive Metallurgy, T. Rosenqvist, McGraw-Hill, International Student Edition, 1974.
4. Chemical Metallurgy Principles and Practice, C. K. Gupta, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003.
5. Nonferrous Extractive Metallurgy, N. Sevryukov, Mir Publisher, 1973.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 5
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 1 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 1 3
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125