AKTS - Güneş Enerjisi Teknolojileri

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Güneş Enerjisi Teknolojileri ENE308 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gizem Nur Bulanık Durmuş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Güneş Enerjisi ve uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek. Güneş enerjisi ile ilgili ulusal sanayinin gelişmesine yardımcı olmak. Mühendislik becerilerinin gelişmesini sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güneş Enerjisi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler vermek.
  • Güneş Enerjisi uygulamalarında, enerji dönüşüm analizinde kullanılan metodların araştırma, geliştirme ve tasarımda kullanımının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Güneş enerjisinin dönüşümü, güneş ışınımının temelleri, güneş enerjisinin toplanması yöntemleri ve ısıl çevrimi, güneş ile ısıtma sistemleri, güneş ile ısıl güç elde edilmesi, biyokütle kullanılarak güneş enerjisinin elde edilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar ve Güneş Işıması Bölüm 1
2 Güneş enerjisi ve Kullanılabilir Güneş Işıması Bölüm 2
3 Seçilmiş Isı Transferi Konuları Bölüm 3
4 Güneş Açıları ve Atmosfer Dışında Güneş Işınımı Bölüm 4
5 Yatay ve Eğimli Yüzeylere Düşen Işımanın Hesaplanması Bölüm 4
6 Yeryüzüne Gelen Güneş Işınımı Bölüm 5
7 Opak Malzemelerin Işıma Özellikleri, Güneş Işınımının Camlardan ve Plastiklerden Geçişi Bölüm 6
8 Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Bölüm 6
9 Konsantre Tipi Güneş Toplayıcıları Bölüm 7
10 Ara Sınav
11 Isı Enerjisinin Depolanması ve Isı Enerjisinin Güç Üretiminde Kullanılması Bölüm 8
12 Güneş Enerjisi Uygulamaları Bölüm 9
13 Güneş Enerjisi Uygulamaları Bölüm 9
14 Güneş Pilleri ve Güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi Bölüm 10
15 Güneş Pilleri ve Güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesi, Fotovoltaik Sistem Tasarımı Bölüm 11
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. J. Duffie and W. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006
Diğer Kaynaklar 2. R.C. Neville, Solar Energy Conversion-The Solar Cell, 2nd Edition, Elsevier, 1995

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 6 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar 6 2 12
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 132