ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Pogramı

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği adresindeki ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca:

1. Doktora bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar; bilgi eksikliklerini tamamlamak üzere bilimsel hazırlık programı kapsamında toplam 18 kredi değerinde en fazla altı ders alabilirler. Bilimsel hazırlık programının en fazla bir takvim yılında tamamlanması gerekir. Bu programda geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen doktora programı süresine eklenmez. Bunlardan;
a) Bilimsel hazırlık programında yalnız lisans ve/veya yüksek lisans dersleri alınabilir. Alınacak dersler EABD’nin önerisi ve FBEYK onayı ile karara bağlanır.
b) Alınacak lisans derslerinden en az CC, yüksek lisans derslerinden ise en az BB notu alınması zorunludur. Bilimsel hazırlık programının en az 2.5 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir. Bu derslerden alınan notlar doktora programı ders ortalamasına katılmaz.
c) Bu maddede belirtilen asgari not şartlarını sağlamayan veya bilimsel hazırlık programını süresinde bitiremeyen aday Doktora programına başlatılmaz.

Doktora Programı
Amaç
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; doktora öğrencilerinden bağımsız araştırma yapma, olayları irdeleyerek bilimsel yorum yapma, yeni teknikler geliştirme, yeni tekniklerin
mühendislik problemlerinin çözümünde özgün ve başarı ile uygulanmasını sağlama, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneklerini geliştirerek/kullanarak özgün araştırmalar yapmalarını sağlamaktır.
(2) Doktora programı dersler ve araştırma çalışması olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Araştırma çalışması doktora tezi şeklinde, akademik jüriye sunulur. Derslerin başarı ile
tamamlanması, bilimsel yeterlik sınavlarından başarı ile geçilmesi ve doktora tezinin jüri tarafından kabulünden sonra ciltlenmiş nüshalarının FBE’ye teslimi ile adaylar doktora derecesi almaya hak kazanır.
Doktora programının süresi
MADDE 31 – (1) Doktora adayı öğrencilerin doktora tezini savunmadan önce EABD tarafından belirlenen müfredat programını tamamlaması, kredili ve kredisiz derslerden geçer not alması ve not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. Doktora programı en erken altı yarıyılda tamamlanabilir. Doktora eğitimine ara verilmesi halinde alınan kredili ve kredisiz derslerin geçerlik süresi 10 dönemdir. On dönem sonunda bu derslere veya EABD tarafından uygun görülen derslere kayıt yaptırılması ve geçer not alınması gerekmektedir. Doktora eğitimi süresince adaylar en fazla iki yarıyıl izin alabilirler.
Ders alma ve kredi
MADDE 32 – (1) Doktora programında ders alma ve kredi ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir;
a) Doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, ilgili EABD müfredat programında belirlenen kredisiz dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi ve ilgili
doktora programı eğitim dilinde hazırlanacak tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet kredili ders, ilgili EABD müfredat programında belirlenen kredisiz dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi ve ilgili doktora programı eğitim dilinde hazırlanacak tez çalışmasından oluşur.
b) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
c) Öğrencinin kayıtlı olduğu doktora EABD programı dışından seçilen derslerin sayısı üçü geçemez. Öğrenci bu dersleri Atılım Üniversitesi FBE’nin diğer anabilim dallarından veya diğer
enstitülerinden danışmanının teklifi ve EABD başkanının onayı ile alabilir. Ayrıca bu dersler EABD Başkanlığının önerisi ve FBEYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Tez danışmanlığı
MADDE 33 – (1) Doktora programına kabul edilen adaylar, kayıt oldukları ilk dönem sonuna kadar bir öğretim üyesi ile danışmanlık protokolü imzalamak zorundadır. Danışmanlık protokolü, ilgili öğretim üyesi ve doktora öğrencisi tarafından imzalanır. Danışmanlık protokolünde doktora konusunun başlığı verilir ve yapılacak araştırma özet haline getirilerek tanımlanır. Doktora
öğrencisinin doktora programı kapsamında alacağı dersler gerekirse seçenekli olarak önerilir. Danışmanlık protokolü, FBEYK onayı ile yürürlüğe girer. Protokolü imzalayan taraflardan herhangi biri veya her ikisi gerekçelerini belirtmek koşuluyla protokolün feshedilmesi için EABD Başkanlığına başvurabilir. Bu başvuru ilgili EABD tarafından değerlendirilerek FBE’ye bildirilir. FBE söz konusu talebi en geç bir ay içinde karara bağlar. Herhangi bir nedenle Protokolü feshedilen doktora öğrencisi, en geç bir ay içinde ilgili EABD’deki bir öğretim üyesiyle yeni bir protokol imzalamakla yükümlüdür. Tez danışmanlığı protokolü onaylanan öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ikinci bir onaya ihtiyacı yoktur.
İkinci tez danışmanı
MADDE 34 – (1) Tezin yürütülmesinin gerektirdiği hallerde doktora derecesine sahip bir ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı en geç, öğrencinin doktora yeterlik sınavını geçtiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili EABD başkanlığının önerisi ile FBE tarafından onaylanarak atanır.
Mali hususlar ve burslar
MADDE 35 – (1) Doktora eğitimi ile ilgili mali hususlar ve adaylara sağlanacak burs imkanları Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavı doktora öğrencisinin ilgili bilim alanındaki bilimsel yeterliğini ve araştırma yeteneğini belirlemek amacıyla aşağıda belirtildiği şekilde yazılı ve sözlü olmak üzere yapılır:
a) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavları FBEYK tarafından seçilen ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere, en az üç en fazla beş kişiden oluşan yeterlik sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.
b) Doktora yeterlik sınavının tümü EABD programı dilinde yapılır.
c) Doktora öğrencileri derslerini başarı ile tamamladıkları ve en az 3.00/4.00 genel not
ortalamasını sağladıkları dönemi izleyen dönem içinde doktora yeterlik sınavına alınır.
ç) Doktora yeterlik komitesi sınav sonuçlarını değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve kararını ilgili EABD Başkanlığına iletir. Bu karar en geç üç gün içinde FBE’ye tutanakla bildirilir.
d) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili dersler NI statüsünde olup en az CB notu alınması gerekir.
e) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda öğrenciye daha önceki yeterlik sınavında başarılı olduğu dersler/alanlardan almış olduğu notlar geçerli olmak üzere soru sorulmaz. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci bağlı olduğu EABD başkanlığı önerisi ile yeni bir protokol imzalayabilir.
Doktora tezi izleme komitesi
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan araştırmacı için ilgili tez danışmanı ve EABD Başkanlığının önerisi ve FBEYK onayı ile bir ay içinde bir doktora tezi izleme komitesi oluşturulur. Doktora tezi izleme komitesi, tez danışmanı ve tez konusuyla ilgili FBE’ye bağlı EABD içinden ve Üniversite dışından görevlendirilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Bunların dışında ikinci tez danışmanının olması durumunda, bu kişi dilerse komite toplantılarına katılabilir. Doktora tezi izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili tez danışmanı ve EABD Başkanlığının önerisi ve FBEYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması ve tezin izlenmesi
MADDE 38 – (1) Doktora tezi ve tezin izlenmesi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Tez izleme komitesi atanan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o zamana kadar yaptığı çalışmasını, tez çalışmasının yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez
önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
b) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve kararını ilgili EABD Başkanlığına iletir. Bu karar, tez önerisini izleyen üç gün içinde FBE’ye tutanakla bildirilir.
c) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise izleyen dönem içinde tez önerisi savunmasına alınır.
ç) Tez önerisi kabul edilen doktora öğrencisi için tez izleme komitesi, akademik takvimde belirtilen süre içinde her dönem ve yılda iki kez toplanır. Doktora öğrencisi, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve sunum yapar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Doktora öğrencisinin tez çalışması notu komite tarafından (S) veya (U) olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili EABD Başkanlığına iletilir.
Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Doktora tez çalışmasını bu Yönetmeliğin 20 nci ve 31 inci maddelerinde belirtilen süre içinde tamamlayan doktora öğrencisi, elde ettiği sonuçları Üniversite tez yazım
kılavuzuna uygun biçimde ilgili EABD eğitim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde aynı dilde savunmak zorundadır. Doktora tezinin sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tez danışmanınca tezi kabul edilen doktora öğrencisi, tez savunması yapmak için ilgili EABD Başkanlığına başvurur. Danışman, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ve öğrencinin uluslararası bilimsel yayın indekslerinden olan SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI veya ilgili EABD başkanlığınca öngörülen alan indekslerinde yer alan dergilerde tez konusu ile ilgili basılmış olan veya bu dergilere basılmak üzere gönderilmiş bir makalesini ilgili EABD Başkanlığına iletir. Öğrencilerin tez savunması yapabilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.
b) Doktora tez jürisi, EABD başkanlığının önerisi ve FBEYK kararı ile atanır. Jüri, biri tez danışmanı olmak üzere üçü doktora öğrencisinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.
c) Jüri üyeleri, tezin ve bu fıkranın (a) bendinde belirtilen dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere gönderilmiş bir makalenin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak doktora öğrencisini tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının ilgili EABD eğitim dilinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
ç) Tez savunması sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, red veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir ve tutanakla ilgili EABD Başkanlığına iletir. Jüri kararı EABD tarafından en geç üç gün içerisinde FBE’ye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora öğrencisi izleyen dönemde ve akademik takvimde belirtilen süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Doktora öğrencisi, uzatma aldığı yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 40 – (1) Tez savunmasında başarılı olan, bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun görülen öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde FBE’ye teslim ederek doktora diploması almaya hak kazanır.
(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.