AKTS - Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II

Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II (MDES679) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II MDES679 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MODES 678 - SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-I
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere elastisite, thermoelastisite, viskoelastisite ve plastisite teorilerini bütünleşik bir şekilde vermekdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin elastisite ve termoelastisite teorilerininin temellerini öğrenmeleri. Öğrencilerin viskoelastisite teorisinin temellerini öğrenmeleri. Öğrencilerin plastisite teorisinin temellerini öğrenmeleri.
Dersin İçeriği Enerji ve virtüel iş denklemleri, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, tersine çevrilebilir ve tersine çevrilemeyen işlemler; termoelastisite teorisi, Gibbs ilişkisi; diyabatik ve izotermal şekil değiştirmeler; Clausius-Duhem eşitsizliği; bünye denklemleri, malzeme simetrisi kısıtları; viskoelastisite teorisi, plastisite teorisi, uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji ve virtüel iş denklemleri Bölüm 1: Önhazırlıklar
2 Termodinamiğin ikinci kanunu, entropi: tersine çevrilebilir ve tersine çevrilemeyen işlemler, klasik termodinamikte entropi. Bölüm 1
3 Termodinamiğin ikinci kanunu: sürekli ortamlar mekaniğinde genelleştirilmiş entropi eşitsizliği (Clausius-Duhem eşitsizliği) Bölüm 1
4 Termoelastik malzeme için Gibbs ilişkisi: Dyabatik ve izotermal şekil değiştirmeler, gerinme enerjisi fonksiyonu. Bölüm 2: Termoelastisite teorisi
5 Enerji denkleminin Langrangian hali ve Clausius-Duhem eşitsizliği, termoelastisitenin alan denklemlerinin doğrusallaştırılması. Gerinme enerjisi fonksiyonunun özellikleri. Bölüm 2
6 Termoelastik malzemeler için sınır koşulları, doğrusal termoelastisite için bazı açıklayıcı örnekler. Bölüm 2
7 Temel yaklaşımlar Bölüm 3: Bünye denklemleri
8 Malzeme simetrisi kısıtları Bölüm 3
9 Viskoelastik malzeme davranışı için modeller, karmaşıkmodülün deneysel olarak bulunması. Bölüm 4: Viskoelastisite teorisi
10 Genel viskoelastik malzeme için bünye denklemleri, Viskoelastisite için alan denklemleri. Bölüm 4
11 Benzerlik ilkesi. Bazı açıklayıcı örnekler. Bölüm 4
12 Metallerde plastisite: ideal gerilme-gerinme eğrileri, Bauschinger etkisi, pekleşme. Bölüm 5: Plastisite teorisi
13 Plastik potansiyel teorisi Bölüm 5
14 Bazı açıklayıcı örnekler Bölüm 5:
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Malvern L. E., Introduction to Mechanics of Continuous Media, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1969)
Diğer Kaynaklar 2. Fung Y. C., A First Course in Continuum Mechanics, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1977)
3. Chung T. J., Continuum Mechanics, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1988)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 132