ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (Lisans Sonrası Doktora)

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka ayrıca yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. İlgili EABD tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

Ders notları

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

AA        4,00

BA        3,50 

BB         3,00 

CB         2,50 

CC         2,00 

DC        1,50 

DD        1,00

FD         0,50

FF         0,00

(2) Notların ve not ortalamalarının, yüzlük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır.

(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) I: Eksik,

b) S: Yeterli,

c) U: Yetersiz,

ç) P: Gelişmekte Olan,

d) NI: Not Ortalamasına Katılmayan,

e) NA: Devamsızlık.

(4) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla uzatılabilir.

(5) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(6) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(7) (P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(8) (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlardan not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

(9) (NA) notu, derse devam koşullarını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, (FF) notu gibi işlem görür.

(10) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletildiği anda kesinleşir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanır.

Notlarda maddi hata

MADDE 19 – (1) Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili EABD tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Daha geç yapılan başvurular, ilgili EYK tarafından karara bağlanır.

Not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren ilgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.

Ders saydırma

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir.

(2) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvuruları sırasında yapılmak zorundadır.

(3) Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere ilgili EABD tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere ilgili EABD tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin olumlu görüşü ve ilgili EYK onayı ile yapılabilir. Bu durumda önceki yüksek lisans programında alınan dersler ilgili EYK kararıyla yeni kayıt olunacak yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans süresi ve ders yükü

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi adet kredili ders, bir seminer dersi, ilgili EABD’nin uygun göreceği kredisiz dersler ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı; bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez danışmanı en geç birinci yarıyıl sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı, en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Öğrenci, yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok iki tanesini lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans derslerinden seçebilir. Anabilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir. 

(7) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki lisansüstü ders alabilir.

(8) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

 

 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını 24 üncü maddede belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. Tezin programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur. Ancak Türkçe yürütülen programlarda ilgili EABD’nin uygun görüşü ve ilgili EYK’nın onayı ile tezler yabancı dilde de yazılabilir.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. İlgili EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş ve içerik yönünden danışman kontrolünden geçen bir kopyasını intihal raporu ile birlikte ilgili enstitüye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca jüri için biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını en az salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde eksikliklerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) (Değişik:RG-9/5/2017-30061) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ile tezli ibaresi bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet kredili ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, projenin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor ve varsa projesi ile ilgili ürünlerini vermek zorundadır. Proje raporunun programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABD her öğrenci için ders seçiminde ve proje çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,75 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans dersleri alabilir. Anabilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere başka üniversitelerden en çok üç lisansüstü ders alabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ile tezsiz ibaresi bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora süresi ve ders yükü

MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-9/5/2017-30061) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on dört adet kredili ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(2) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı, en az bir başarılı yüksek lisans tezi yürütmüş ve en az dört yarıyıl lisans ya da yüksek lisans dersi vermiş olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(7) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yüksek lisans derecesi olan doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına alınır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları ilgili EABD tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili EABD tarafından önerilen, ilgili EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınavına alınır.

(5) Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak eksik olduğu tespit edilen alandan en çok 2 ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınan kredili dersler (NI statüsünde) olup bu derslerden en az CB notu alınması gerekir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci,  en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

 (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Doktora tez çalışmasını 30 uncu maddede belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. İngilizce yürütülen programlarda tezin İngilizce yazılması zorunludur.

(2) Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin ilgili bilim dalında tek başına veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gereklidir. Bu koşulu sağlayan ve tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin içerik yönünden danışmanca kontrol edilerek onaylanmış ve ciltlenmemiş bir kopyasını, bu fıkrada belirtilen yayım için gönderilen makalenin bir kopyasını, intihal raporuyla birlikte ilgili enstitüye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri için biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 30 uncu maddenin yedinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-9/5/2017-30061) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.