AKTS - Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim (IE427) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Stratejik Yönetim IE427 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Devrim İçtenbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencinin stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar, strateji geliştirme, strateji uygulama ve değerlendirme konusunda temel bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci stratejik yönetim süreciyle ilgili bilgi edinecektir.
  • Öğrenci işletmenin misyon tanımını oluşturabilecektir.
  • Öğrenci SWOT analizi yapabilecektir.
  • Öğrenci uzun vadeli hedefleri oluşturup analiz edebilecektir.
  • Öğrenci alternatif yönetim stratejileri geliştribilecek ve uygulamak için alternatifler arasında seçim yapabilecektir.
  • Öğrenci seçilen stratejileri uygulayabilecektir.
  • Öğrenci performans ölçümlendirebilecek ve düzenleyici eylemler içinde yer alacaktır.
Dersin İçeriği Stratejik yönetime bakış, strateji türleri, strateji oluşturma (kurum misyon bildirimi, strateji analizi ve seçimi, dış değerlendirme, iç değerlendirme), strateji uygulama, strateji değerlendirme ve kurumsal karne.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stratejik Yönetime Giriş [1] sayfa 2 - 26
2 Strateji Türleri [1] sayfa 46 - 65
3 Strateji Oluşturma (İşletmenin Misyon Bildirgesi) [1] sayfa 46 - 88
4 Strateji Oluşturma (Dış değerlendirme) [1] sayfa 100 - 130
5 Strateji Oluşturma (İç değerlendirme) [1] sayfa 138 - 164
6 Strateji Oluşturma (Strateji analizi ve seçimi) [1] sayfa 172 - 199
7 Strateji Oluşturma (Strateji analizi ve seçimi) [1] sayfa 172 - 199
8 Arasınav I
9 Strateji Uygulama (Yönetim Uygulamaları) [1] sayfa 212 - 236
10 Strateji Uygulama (Pazarlama, Finans/Muhasebe, Ar-Ge, Bilgi Sistemi konuları) [1] sayfa 250 - 266
11 Strateji Değerlendirme [1] sayfa 273 - 293
12 Kurumsal Karne [2] sayfa 7 - 18; 21 - 32.
13 Kurumsal Karne [2] sayfa 7 - 18; 21 - 32.
14 Temel stratejik Yönetim Konuları-İş Etiği,Sosyal Sorumluluk, Çevresel Sürdürülebilirlik [1] sayfa 308-344
15 Öğrenci sunumları
16 Öğrenci sunumları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. Kaplan, R.S., Norton, P.D., Translating Strategy into Action: The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996.
4. Robbins, S.P., Organization Theory, 4th edition, Prentice-Hall International Editions, USA, 1989.
5. Smith, H.Y. (çev:Adalet Çelbiş), Hayatı ve Zamanı Yönetmenin 10 Doğal Yasası, Sistem Yayıncılık ve Mat. San. Tic. A.Ş., İstanbul, 2002.
6. Maxwell, J.C. (çev: İbrahim Şener), Liderlik Nitelikleri, Beyaz Yayınları, İstanbul, 2004.
Ders Kitabı 3. David, F.D., Concepts of Strategic Management, Prentice Hall, 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 5 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125