AKTS - Yazılım Örüntüleri

Yazılım Örüntüleri (SE461) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Örüntüleri SE461 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yüksek kalitede yazılım geliştirmeye yönelik tasarım örüntülerinin tanıtımı ve bu örüntüleri uygulama metotlarının anlatımıdır. Bu ders kapsamında ayrıca var olan bir yazılım yeniden yapılandırılması kavram ve metotları da anlatılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belli başlı tasarım örüntüleri tanımlama ve tanıma
  • Tasarım problemeri için uygun tasarım örüntülerini belirleme
  • Tasarım örüntülerini kullanarak, kötü tasarlanmış bir yazılımı tekrar yapılandırma
  • Tasarım örüntülerini uygulama
  • Tasarım örüntülerini karşılaştırma ve hangi durumda hangi tasarım örüntüsünün kullanılması gerektiğini örnekleriyle anlatma
Dersin İçeriği Tasarım örüntülerine giriş, yapısal örüntüler, davranışsal örüntüler, analiz örüntüleri, mimari örüntüler, test hazırlama, yeniden yapılandırma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nesneye yönelik tasarıma genel bakış Ders Notları
2 UML’e genel bakış Ders Notları
3 Tasarım Örüntülerine Girilş Bölüm 1
4 Gözcü Örüntüsü Bölüm 2
5 Dekoratör Örüntüsü Bölüm 3
6 Fabrika Metot ve Soyut Fabrika Metod Örüntüsü Bölüm 4
7 Teklik Örüntüsü Bölüm 5
8 Komut Örüntüsü Bölüm 6
9 Adaptör and Cephe Örüntüsü Bölüm 7
10 Şablon Metod Örüntüsü Bölüm 8
11 İlerletici Örüntüsü ve Karma Örüntüsü Bölüm 9
12 Durum Örüntüsü Bölüm 10
13 Vekil Örüntüsü Bölüm 11
14 Bileşik Örüntüsü ve MVC Bölüm 12
15 Anti-örüntüler Ders Notları
16 Yeniden Yapılandırma Ders Notları
17 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Head First Design Patterns, O’Reilly, Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Kathy Sierra, Bert Bates, First Edition October 2004
Diğer Kaynaklar 2. Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software, E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, Addison -Wesley Professional, 1995
3. Analysis Patterns: Reusable Object Models, Martin Fowler, (1996-11-27). Addison-Wesley
4. Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns, Buschmann F., Meunier R., Rohnert H. & Sommerlad P. & Stal M. (1996), John Wiley & Sons
5. Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Craig Larman, 3rd Edition, Prentice Hall, 2005
6. Joshua Kerievsky, Refactoring to Patterns, Addison-Weslay Professional, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilişim sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
5 Bilgi teknolojilerinin ve karar modellerinin etkin kullanımına yönelik olarak veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizcede etkin iletişim kurabilme becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlerini daha etkin yapmalarını ve daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla, en uygun yazılım ve donanımları biraraya getirerek , uygun personeli ayarlayarak ve gerekli prosedürleri tanımlayarak maliyet etkin bilişim sistemleri tasarlama, geliştirme ve işletme becerisi.
13 Bilişim teknolojilerini kullanarak iş hayatına yönelik sorunları çözme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 111