AKTS - Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş

Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş CMPE236 3 2 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
EE203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı mikrokontrolerlerin temel mimari ve operasyonlarını göstermek, verilen bir tasarımı gerçekleştirmek için bir mikrokontroleri assembly dili ve C kullanarak programlamayı öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Saklayıcıdan saklayıcıya, hafızaya her komut için Bilgi transferini göstermek
  • Mikrokontroler ve dış donanım arasındaki temel etkileşimi açıklamak
  • Mikrokontroler donanımının işlevini anlatmak, zamanlayıcılar ve sayaçları kullanarak basit programlar yazabilmek
  • Her assembly dili komutunun yaptığı işlemi tanımlamak
  • Mikrokontroler için her C-dili komutu tarafından gerçekleştirilen operasyonu tanımlamak. C programlarını yorum ve tasarımlamak
  • C/assembly dilerinde karışık yazılım
  • Bir kesme ile mikrokontroler içinde neler olduğunu açıklamak ve kesmeleri kullanarak program geliştirmek
Dersin İçeriği Mikrokontrolörler, komut seti, seri çıkış operasyonu, kesme operasyonu, Assembly dili ile programlama, program yapısı ve tasarım, program geliştirmek için araç ve teknikler, Assembly?de tasarım ve arayüz örnekleri, tasarım ve arayüz örnekleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikrokontrolörler Ana ders kitabı , Bölüm 1
2 Assembly Dili Programlama Bölüm 2
3 Zıplama, Döngü, ve Çağrı Komutları Bölüm 3
4 I/O Portları Programlama Bölüm 4
5 Adresleme Modları Bölüm 5
6 Aritmetik Komutlar ve Programlar Bölüm 6
7 Mantık Komutlar ve Programlar Bölüm 7
8 Tek-Bit Komutlar ve Programlama Bölüm 8
9 Mikrokontroler içindeki Zamanlayıcı/Sayaç Programlama Bölüm 9
10 Seri İletişim Bölüm 10
11 Kesmeleri Programlama Bölüm 11
12 Gerçek Dünya Arayüz I: ADC ve Algılayıcılar Bölüm 12
13 Gerçek Dünya Arayüz II: Adım Motor, Klavye, DAC Bölüm 13
14 Dış Hafızayı Arayüzle bağlama Bölüm 14
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 8051 Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C, Mazidi, Muhammad Ali, Prentice-Hall, 2nd edition, 2005
Diğer Kaynaklar 2. The 8051 Microcontroller, I.Scott MacKenzie and Raphael C.-W. Phan, Prentice Hall, 2006
3. Microcontroller Technology: The 68HC11 (4th Edition) by Peter Spasov , Prentice Hall; 4th edition, 2001
4. 68HC11 Manual by Motorola (available on the Internet)
5. http://comp.uark.edu/~wuj/teaching/eleg3923/
6. http://embedded-system.net/picdem-lab-development-kit-for-pic-microcontrollers-microchip.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar 1 15 15
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 194