AKTS - Yönetime Giriş

Yönetime Giriş (MAN112) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yönetime Giriş MAN112 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Tosun
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı iş organizasyonunun temel öğeleri, rekabet teorileri ve modelleri, iş çevresi hakkında detaylı bilgi sunmak ve yönetimin temel fonksiyonları üzerine yorumlayıcı bir bakış açısı verebilmektir. Ayrıca yönetim ve karar verme konusundaki farklı teorik yaklaşımlara dair temel bilgiler sunmak ve yönetim fonksiyonları ile örgütler, yönetim uygulamaları ve iş çevresi arasında bağlantı kuracak analitik beceriler kazandırmak da dersin amaçları kapsamındadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş organizasyonunun temel öğeleri, rekabet teorileri ve modelleri, iş çevresi hakkında detaylı bilgi sunmak ve yönetimin temel fonksiyonları üzerine yorumlayıcı bir bakış açısı edinebilmek
  • Yönetim ve karar verme konusundaki farklı teorik yaklaşımlara dair temel bilgiler edinmek
  • Yönetim fonksiyonları ile örgütler, yönetim uygulamaları ve iş çevresi arasında bağlantı kuracak analitik beceriler kazanmak
Dersin İçeriği Yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama, muhasebe ve finans konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşlermecilik temelleri 1. Bölüm
2 Yöneticiler ve yönetim: Yönetimin çevresi 2. Bölüm
3 Bütünleştirici yönetimsel yaklaşımlar 3. Bölüm
4 Girişimcilik Ders notları, slaytları
5 Karar vermenin temel taşları 4. Bölüm
6 Planlama ve organizasyon 5. 6. Bölümler
7 İnsan Kaynakları Yönetimi 7. Bölüm
8 Ara sınav 1-7 Bölümler
9 Bireysel davranışlar 9. Bölüm
10 Grupları anlamak ve iş takımlarını yönetmek 10. Bölüm
11 Çalışanları motive etmek ve ödüllendirmek 11. Bölüm
12 Liderlik ve güven 12. Bölüm
13 Kontrol 14. Bölüm
14 Finansman yönetimi Ders notları, slaytları
15 Genel tekrar 1-14 Bölümler
16 Final sınavı 1-14 Bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stephen P. Robbins, Mary Coulter, David A. Decenzo (2016), “Fundamentals of Management: Management Myths Debunked!”, Global Edition (10e), Pearson Inc.
Diğer Kaynaklar 2. Ders notları, ders slaytları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 6
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 76
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 10 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 8 40
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150