AKTS - Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri ve Mimari Sunum

Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri ve Mimari Sunum (ICM463) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri ve Mimari Sunum ICM463 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İç Mimarlık projelerinin görsel ifadesinde bilgisayar tabanlı dijital raster düzenleme araçların kullanımına yönelik becerinin kazandırılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlgili yazılımların kullanımını öğrenmek
  • Mimari teknik çizimler referans alınarak plan ve tefrişlerinin ifadesine yönelik dijital plan boyama teknikleri öğrenmek.
  • Mimari görünüşlerin orthografik ve perspektif açılardan dijital suluboya (Watercolor Painting) tekniği ile boyanmasını öğrenmek.
  • Dijital ortamlarda sunum amaçlı üretilen tüm mimari proje unsurlarının; raster tabanlı ve iki boyutlu olarak kompoze edilip pafta düzeni içerisinde dijital resime dönüştürülmesi ile baskı alma tekniklerini öğrenmek
Dersin İçeriği Tefrişli planlar, orthografik ve perspektif görünüşler gibi teknik çizimlerin dijital ortamda oluşturulabilmesi; pafta düzeni içerisinde bir araya getirilmesi, çıktılarının alınabilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, genel kavramlar tanımlar ve kurallar, Kullanılacak Program ve dökümanların tanıtımı.
2 Örnekler üzerinden dijital ortamda oluşturulan pafta, plan ve görünüş boyamaları ile Photoshop programına genel bakış. Photoshop programının arayüzünün tanıtılması.
3 Raster kavramının tanıtılması. Temel işlemler; bir çalışmaya başlamak, resim dosyası oluşturmak ve boyutlandırmak, çözünürlük kavramının anlaşılması, çalışmayı kaydetmek.
4 Seçim, boyama ve diğer araç kutusu unsurlarının kullanımı.
5 Örnekler ile araç kutusu araçlarının kullanımının pekiştirilmesi.
6 Adjustment ve Filter menü araçlarının kullanımı ve örneklerle resimleri düzenlemek.
7 Layer kavramı ve kolaj araçları ile resimleri kompoze ederek birleştirmek. Ödev 1- Photoshop ile kolaj çalışması
8 AutoCAD ortamında oluşturulan planların Photoshop a aktarılması ve plan boyaması oluşturmak.
9 Plan boyamasına tefriş unsurları eklemek ve bir pafta düzeni içerisinde sunuma hazırlamak. Ödev 2-Kat Planı boyama
10 Vize sınavı
11 Farklı içerikler ile pafta kompozisyonu hazırlamak, kaydetmek ve çıktı alma hazırlıkları. Kayıt formatlarının tanıtılması.
12 Orthografik görünüş boyama örneği ile dijital suluboya tekniğine giriş. Ödev-3 Kesit Boyama
13 Perspektif görünüş boyama örneği temel uygulamalar.
14 Perspektif boyama tekniğinde ileri uygulamalar örneği Ödev-4 Perspektif Boyama
15 Perspektif boyama örneğinin tamamlanması ile genel tekrar.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 3. Photoshop Tutorials, Adobe.com
4. Enhancing Architectural Drawings and Models with Photoshop - Scott Onstott (Sybex, Wiley Publishing Inc., Indianapolis, Indiana)
5. Adobe Photoshop CS6 - Osman Gürkan (Nirvana Yayınları)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 1 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 100