AKTS - Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri ve Mimari Sunum

Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri ve Mimari Sunum (ICM463) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri ve Mimari Sunum ICM463 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İç Mimarlık projelerinin görsel ifadesinde bilgisayar tabanlı dijital raster düzenleme araçların kullanımına yönelik becerinin kazandırılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlgili yazılımların kullanımını öğrenmek
  • Mimari teknik çizimler referans alınarak plan ve tefrişlerinin ifadesine yönelik dijital plan boyama teknikleri öğrenmek.
  • Mimari görünüşlerin orthografik ve perspektif açılardan dijital suluboya (Watercolor Painting) tekniği ile boyanmasını öğrenmek.
  • Dijital ortamlarda sunum amaçlı üretilen tüm mimari proje unsurlarının; raster tabanlı ve iki boyutlu olarak kompoze edilip pafta düzeni içerisinde dijital resime dönüştürülmesi ile baskı alma tekniklerini öğrenmek
Dersin İçeriği Tefrişli planlar, orthografik ve perspektif görünüşler gibi teknik çizimlerin dijital ortamda oluşturulabilmesi; pafta düzeni içerisinde bir araya getirilmesi, çıktılarının alınabilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, genel kavramlar tanımlar ve kurallar, Kullanılacak Program ve dökümanların tanıtımı.
2 Örnekler üzerinden dijital ortamda oluşturulan pafta, plan ve görünüş boyamaları ile Photoshop programına genel bakış. Photoshop programının arayüzünün tanıtılması.
3 Raster kavramının tanıtılması. Temel işlemler; bir çalışmaya başlamak, resim dosyası oluşturmak ve boyutlandırmak, çözünürlük kavramının anlaşılması, çalışmayı kaydetmek.
4 Seçim, boyama ve diğer araç kutusu unsurlarının kullanımı.
5 Örnekler ile araç kutusu araçlarının kullanımının pekiştirilmesi.
6 Adjustment ve Filter menü araçlarının kullanımı ve örneklerle resimleri düzenlemek.
7 Layer kavramı ve kolaj araçları ile resimleri kompoze ederek birleştirmek. Ödev 1- Photoshop ile kolaj çalışması
8 AutoCAD ortamında oluşturulan planların Photoshop a aktarılması ve plan boyaması oluşturmak.
9 Plan boyamasına tefriş unsurları eklemek ve bir pafta düzeni içerisinde sunuma hazırlamak. Ödev 2-Kat Planı boyama
10 Vize sınavı
11 Farklı içerikler ile pafta kompozisyonu hazırlamak, kaydetmek ve çıktı alma hazırlıkları. Kayıt formatlarının tanıtılması.
12 Orthografik görünüş boyama örneği ile dijital suluboya tekniğine giriş. Ödev-3 Kesit Boyama
13 Perspektif görünüş boyama örneği temel uygulamalar.
14 Perspektif boyama tekniğinde ileri uygulamalar örneği Ödev-4 Perspektif Boyama
15 Perspektif boyama örneğinin tamamlanması ile genel tekrar.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 3. Photoshop Tutorials, Adobe.com
4. Enhancing Architectural Drawings and Models with Photoshop - Scott Onstott (Sybex, Wiley Publishing Inc., Indianapolis, Indiana)
5. Adobe Photoshop CS6 - Osman Gürkan (Nirvana Yayınları)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma.
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 1 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 100