AKTS - Bilgisayarla İleri Sunum II

Bilgisayarla İleri Sunum II (ICM462) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayarla İleri Sunum II ICM462 Alan Seçmeli 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, öğrencilere mimari tasarımların sayısal ortamda detaylı üç boyutlu modellerinin modellenebilmesi ve modellerin sahne kurgusu içerisinde görsel çıktılara dönüştürebilmesi yeterliliğini kazandırmayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Poligonal modelleme teknikleri ile karmaşık modelleri yüksek detay seviyesinde modeller. Modellenen mekân ve objeleri sahne kurgusu içerisinde bir araya getirir.
  • Objelere malzeme atamaları yapar. Hazır malzemeleri kullanır. Temel malzemeleri üretir ve parametrelerini düzenler.
  • Başka sahnelerdeki tefriş unsurlarını kendi sahnesinde içe aktarır.
  • Sahnesine uygun aydınlatma kurgular, arka plan oluşturur ve kamera açılarını belirleyerek pozlamasını ayarlar.
  • Hesaplama sürecine ilişkin ayarlamaları yapar. Hesaplama sürecini yürütür. Görsel çıktıyı uygun formatlarda kaydeder.
Dersin İçeriği Sunumda kullanılacak görselleri gerçekçi nitelikte üretebilmek için öğrencilerin modelleme yeteneği ileri düzeye taşınır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İleri modelleme araçları hakkında genel bilgilendirme. Render kavramı ve hesaplama araçlarının genel yapısı ile V-Ray hesaplama aracı hakkında genel bilgilendirme Ders içeriğinin incelenmesi
2 Yüksek detay seviyesinde modelleme için kullanılan Poligonal modelleme araçların tanıtılması Temel düzey modelleme araçlarının gözden geçirilmesi
3 Poligonal modelleme araçları ile detaylı objelerin modellenmesi uygulamaları Poligonal modelleme araçlarının deneyimlenmesi
4 Gün ışığı koşulunda iç mekân sahnesinin düzenlenmesi, kamera oluşturulması, ilk render deneyiminin üretilmesi Sahne ve render konusunda ön araştırma, örnek incelemeleri
5 Temel düzeyde malzeme atamaları sonrası render ile sahne analizi yapılması. Işık ve kamera alt ayarlarının anlatılarak, düzenlemelerin sahnede uygulanması Kütüphanede yer alan hazır malzemelerin incelenmesi
6 Arka plan oluşturma, hazır objeleri içe aktarma, dış kaynak yönetimi ve sonuç render’ı analizi Hazır obje edinme kaynaklarının araştırılması
7 Çoklu malzeme uygulamaları ve kaplama koordinatlarının düzenlenmesi Çoklu malzeme ihtiyacının ve kullanım yerlerinin araştırılması
8 Hazır malzemenin değiştirilmesi, yeni malzeme üretilmesi, kaplama kavramının ve malzemenin temel parametrelerinin anlatılması Kaplama niteliğinde resim edinme yollarının araştırılması
9 Farklı materyal uygulamaları ile malzeme ve kaplama çeşitlerinden sık kullanılanların tanıtılması Temel malzeme bilgisinin tekrarı
10 Sonuç hesaplama ayarları ile render oluşturmak. Arayüz araçları ile güzelleştirmeler ve görseli kaydetmek Bir iç mekân sahnenin oluşturulması
11 Gece koşulunda yapay ışıklar ile iç mekân aydınlatması, farklı ışık türlerinin alt ayarları ile birlikte kavranması Gündüz koşullarında bir sahne oluşturarak hesaplatma sürecinin deneyimlenmesi
12 Ara Sınav Genel tekrar
13 Dış mekân sahne kurgusu. Çevre tasarımındaki ihtiyaçlara yönelik modelleme araçlarının tanıtılması Çevre tasarımındaki modelleme gerekliliklerinin analizi
14 Bitkisel uygulamalar ile vekil obje ve çoklu kopyalamada dağıtma araçlarının kullanımı Çoklu model kullanımı gerektiren alanların araştırılması
15 Sahne eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi sonrası sonuç görselinin hesaplatılması Genel tekrar ve profesyonel çalışmaların incelenmesi
16 Final Sınavı Tüm konu ve örneklerin incelenmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Chaos Group. (2023, Aralık 9). Getting started with v-ray for 3ds max. https://www.chaos.com/vray/3ds-max/getting-started

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma.
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 100